Abera Bioscience AB Bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅRET 2023 – KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 646 (1 850) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 720 (-19 380) kSEK.
 • Resultat per aktie: -1,26 (-1,66) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 61 (86) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET 2023 – KONCERNEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 600 (14) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 419 (-4 533) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,17 (-0,38) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 61 (89) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Den 19 januari meddelade bolaget att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat Ab-01.12 och når därmed nästa milstolpe mot klinik.
 • Den 25 april rapporterade bolaget positiva resultat från första delen av den toxikologiska studien för vaccinkandidaten Ab-01.12.
 • Den 14 juni höll Bolaget årsstämma. Där beslutades att välja om styrelsens för ytterligare ett år samt att införa ett incitamentsprogram TO5/6 för anställda och styrelse som ej erhöll optioner i TO3/4 för att linjera options-programmen. TO5/6 ger innehavarna rätt att i juli-september 2025 teckna sammanlagt högst 135 000 nya aktier i Bolaget, till en kurs om 24,70 SEK/st.
 • Den 20 juni meddelade bolaget att de ämnar omorganisera Abera genom at lägga de mer mogna projekten i separata dotterbolag för att underlätta finansiering genom att göra de olika bolagen mer attraktiva för investerare med olika intressen och investeringsprofiler samt främja samarbeten och senare utlicensiering.
 • Den 27 september meddelade bolaget att de inleder samarbete med strategiska investerare och genomför en riktad nyemission om 5,6 miljoner SEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2023

 • Den 7 november meddelade bolaget att de säkrat finansiering om ca 24 miljoner SEK från UK Vaccine Network för att vidareutveckla BERA-plattformen inom pandemiberedskap och vaccin mot Disease X. Projektet pågår från oktober 2023 till september 2025. Den 8 november skickade bolaget ut ytterligare information om finansieringens upplägg.
 • Den 27 november meddelade att flera forskningsframsteg kring bolagets vaccinkandidater mot klamydia har publicerats i en doktorsavhandling av PhD. Tan Dung Huynh.
 • Den 5 december rapporterade bolaget om positiva resultat från den avslutande toxikologiska studien på Aberas vaccinkandidat mot pneumokocker. Vaccinet var väl tolererat i alla testade doser och uppvisade inte några bestående negativa effekter. I och med denna milstolpe är samtliga myndighetsreglerande studier som krävs för att påbörja de första kliniska studierna är nu genomförda.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

 • Den 7 februari meddelade bolaget att de genomför en riktad nyemission om 4 MSEK och inleder utveckling av nasalt vaccin mot influensa.

 

 

VD HAR ORDET

När vi nu sammanfattar 2023 kan vi konstatera att det var ett lyckat år där Abera har fortsatt att nå viktiga milstolpar i utvecklingen och har säkrat finansiering för fortsatt utveckling genom ett större bidrag från UK Vaccine Network.

Under året har vi genomfört toxikologiska studier för vårt vaccin mot pneumokocker, Ab-01.12, och kunde i december gå ut med de positiva nyheterna att vaccinet inte gav några biverkningar i någon av de testade doserna i toxikologistudierna. Vi kan nu med tillförsikt gå vidare mot nästa steg i utvecklingen av ett helt nytt, nasalt, vaccin mot alla varianter av pneumokocker. Data från de toxikologiska studierna stärker också värdet på plattformen och ökar intresset för att skapa andra vacciner baserat på plattformen. Vi har under året arbetat med att utveckla ett solitt analyspaket för Ab-01.12, ett arbete som också gynnar andra kandidater när de når motsvarande utvecklingssteg. Vi har i tidigare rapporter konstaterat att vi inte kommer starta GMP-tillverkning och kliniska studier innan finansieringen för dessa steg är säkrade. Styrelsen har i interna diskussioner och i avstämningar med större aktieägare bedömt att det i dagsläget inte gynnar aktieägarna att genomföra en nyemission med stor utspädning för att snabbare kunna genomföra kliniska studier.

I november kunde vi berätta den positiva nyheten att Abera säkrat finansiering om ca 24 miljoner SEK från UK Vaccine Network för att vidareutveckla vår plattform inom pandemiberedskap. UK är kända för sin framstående forskning inom vacciner och vi är stolta över att ha säkrat finansiering i hård konkurrens med andra bolag och forskningsinstitut. Det är av stort värde för bolaget och för framtida vaccinkandidater att få vidareutveckla plattformen, produktions- och analysmetoderna och de regulatoriska strategierna med god finansiering. Genom resultaten från projektet kommer vi att kunna utveckla nya vaccinkandidater och ta dem till klinik på ett betydligt snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Rent praktisk kommer majoriteten av befintlig forskningspersonal ingå i projektet och lejonparten av våra personal- och utvecklingskostnader kommer att täckas av projektfinansieringen. UK Vaccine Network gav väldigt höga utvärderingspoäng till vår teknologi, till teamets erfarenhet och till projektets potential.

En aspekt som starkt efterfrågas vid pandemiberedskap är möjligheten till mukosal immunisering, alltså att stärka immunförsvaret i slemhinnorna där bakterier/virus försöker ta sig in. Vi ser ett starkt ökande intresse för mukosal immunisering från flera håll, t.ex. efterfrågar flera bidragsorganisationer teknologier och kandidater som möjliggör mukosala vacciner, vilket bidraget från UK Vaccine Network bevisar. Novo Nordisk, ett av världens högst värderade läkemedelsbolag, lanserade i december ett nytt initiativ, NIVI, där de ämnar spendera 2,8 miljarder SEK i syfte att hitta och utveckla mukosala vacciner mot olika luftburna sjukdomar. Utvecklingen kommer ske både genom egen forskning och genom samarbeten med publika och privata aktörer och licensiering av olika teknologier[1]. Detta är ytterligare ett bevis på det ökade intresset för mukosala vacciner som vi upplevt sedan pandemin. Måna aktörer startat sin utveckling nu, medan vi har hållit på i tolv år och har visat proof-of-concept för våra vacciner i fem olika patogener.

Aberas plattform passar mycket bra för mukosala immunisering och vi kan konstatera att de flesta av våra kandidater är mukosala vacciner som t.ex. ges vis nässpray. Vi har bra proof-of-concept och övertygande data att vi hindrar tillväxt av bakterier/virus i slemhinnorna och kan därigenom hindra sjukdom och smittspridning. Vi ser också ett bra systemiskt immunsvar. Utifrån vår vetskap har vi en av få plattformar som lämpar sig väl för mukosala vacciner. Det är därför väldigt uppmuntrande att stora aktörer nu riktar intresset till det här området och att tiden är mogen för vår teknologi.

Under hösten gjorde vi en mindre nyemission om 5,6 miljoner SEK till två strategiska investerare på plats i USA. Vi är glada över att välkomna Gunnar Sachs och Mats Wahlström som bolagets aktieägare i bolaget, de besitter kunskaper och nätverk som kompletterar bolaget på ett mycket bra sätt.

Vi ser med spänning och tillförsikt fram emot 2024!

Vi vill passa på och tacka våra ägare, och våra samarbetspartners för ert stöd i att utveckla nya, effektiva vacciner mot livshotande sjukdomar och mot kommande pandemier.

Delårsrapporten finns tillgänglig här:

Bokslutskommuniké 2023 Abera Bioscience

[1] https://novonordiskfonden.dk/en/projects/the-novo-nordisk-foundation-initiative-for-vaccines-and-immunity-nivi/