Abera Bioscience AB Delårsrapport Q1 2023

Sammanfattning av delårsrapporten

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (300) kSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 374 (-4 013) kSEK.
  • Resultat per aktie: -0,34 (-0,35) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 75 (89) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – MARS 2023

  • Den 19 januari meddelade bolaget att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat Ab-01.12 och når därmed nästa milstolpe mot klinik.
  • 26 januari och 7 februari publicerade bolaget i samarbete med Direkt Studios två intervjuer med Aberas VD Maria Alriksson kring bolagets status och vidare utveckling. Intervjuerna återfinns också på bolagets hemsida. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 25 april rapporterade bolaget positiva resultat från första delen av den toxikologiska studien för vaccinkandidaten Ab-01.12

 

 

VD HAR ORDET

År 2023 har inletts på ett positivt sett för Abera då vi gjort flera framsteg inom våra verksamhetsområden.

I januari kunde vi meddela att vi inleder toxikologiska studier för Ab-01.12, vår vaccinkandidat mot pneumokocker (bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation). Det är en viktig milstolpe på väg mot kliniska studier. Den toxikologiska studien är uppdelad i två delar där den första nyligen avslutades med mycket positiva resultat – vi såg ett tydligt antikroppssvar och vaccinet gav inte upphov till några biverkningar. Den andra delen kommer pågå till slutet av sommaren och rapporten därifrån är en del av ansökan om att få inleda kliniska studier.

Parallellt med de toxikologiska studierna pågår regulatoriskt arbete med förberedelser för ansökan om kliniska studier samt aktivt arbete med planeringen av själva studien. Fas 1 kommer göras tillsammans med Radboud University Medical Centre på deras faciliteter där de har gedigen erfarenhet av tidiga kliniska studier. Vi har samarbetat med Radboud UMC under många år kring utvecklingen av ett pneumokockvaccin och samarbetet möjliggör en mycket kostnadseffektiv studie där vi också drar stor nytta av deras kunskap och erfarenhet.

Inom verksamhetsområdet immunonkologi har vi under perioden arbetat intensivt tillsammans med våra samarbetspartners kring proof-of-concept-studier för konceptet individanpassade cancervaccin. Vi har också använt vår unika kompetens inom molekylärbiologi och proteinproduktion för att vidareutveckla koncept kring produktion av neoantigen som passar vår plattform. Vi kommer senare under året presentera data från våra studier på området.

I början av april besökte vi World Vaccine Conference i Washington DC i syfte att träffa potentiella samarbetspartners, öka medvetenheten om Aberas plattformar och hålla oss uppdaterade på utvecklingen inom branschen. Vi kan konstatera att intresset för OMVer och för vacciner som ges via näsan och slemhinnorna har ökat signifikant senaste åren.  Det faktum att vår första kandidat snart är på väg in i Fas 1 öppnar upp för nya diskussioner och fler som är nyfikna på vår verksamhet.

När vi blickar framåt fortsätter vi fokusera på våra huvudsakliga fokusområden – vaccin mot pneumokocker och immunonkologi. Vi söker parallellt samarbeten och möjligheter att driva ytterligare vaccinkandidater framåt. Våra fokusområden är i spännande skeden och utvecklingen når milstolpe efter milstolpe. Vi har byggt ett bra nätverk av samarbetspartners och ett dedikerat team som driver våra projekt.

Delårsrapporten finns att läsa här:

Delårsrapport Q1 2023 Abera Bioscience