Abera Bioscience AB Delårsrapport Q3 2023

Sammanfattning av delårsrapporten

FINANSIELL ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (1 047) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 186 (-4 129) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,32 (-0,36) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 78 (89) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 45 (1 836) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 301 (-14 847) kSEK.
 • Resultat per aktie: -1,11 (-1,28) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 78 (89) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – JUNI 2023

 • Den 19 januari meddelade bolaget att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat Ab-01.12 och når därmed nästa milstolpe mot klinik.
 • 26 januari och 7 februari publicerade bolaget i samarbete med Direkt Studios två intervjuer med Aberas VD Maria Alriksson kring bolagets status och vidare utveckling. Intervjuerna återfinns också på bolagets hemsida.
 • Den 25 april rapporterade bolaget positiva resultat från första delen av den toxikologiska studien för vaccinkandidaten Ab-01.12.
 • Den 14 juni höll Bolaget årsstämma. Där beslutades att välja om styrelsens för ytterligare ett år samt att införa ett incitamentsprogram TO5/6 för anställda och styrelse som ej erhöll optioner i TO3/4 för att linjera optionsprogrammen. TO5/6 ger innehavarna rätt att i juli-september 2025 teckna sammanlagt högst 135 000 nya aktier i Bolaget, till en kurs om 24,70 SEK/st.
 • Den 20 juni meddelade bolaget att de ämnar omorganisera Abera genom at lägga de mer mogna projekten i separata dotterbolag för att underlätta finansiering genom att göra de olika bolagen mer attraktiva för investerare med olika intressen och investeringsprofiler samt främja samarbeten och senare utlicensiering.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2023

 • Den 27 september meddelade bolaget att de inleder samarbete med strategiska investerare och genomför en riktad nyemission om 5 600 kSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 7 november meddelade bolaget att de säkrat finansiering om ca 24 miljoner SEK från UK Vaccine Network för att vidareutveckla BERA-plattformen inom pandemiberedskap och vaccin mot Disease X. Projektet pågår från oktober 2023 till september 2025. Den 8 november skickade bolaget ut ytterligare information om finansieringens upplägg.

 

 

VD HAR ORDET

Abera Bioscience plattform har unika egenskaper som ligger helt rätt i tiden för de behov som finns för framtidens vacciner.

Den plug’n’play-liknande teknologin där vi enkelt kan skapa nya vacciner genom att byta antigen på våra OMVer är väl lämpad för att snabbt skapa nya vacciner, t.ex. vid en ny pandemi. Den finansiering på ca 24 miljoner sek som vi nu säkrat från engelska innovationsmyndigheten genom UK Vaccine Network är en fin bekräftelse på potentialen i plattformen och på vårt utvecklingsarbete. I detta projekt kommer vi vidareutveckla produktions- och kvalitetsaspekter av plattformen samt verifiera bredden i plattformen genom nya vaccinkandidater.

Arbetet kommer att ge positiva synergieffekter till övriga projekt som kommer att kunna drivas framåt på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt genom att använda de material, processer och metoder som utvecklas i projektet. Dessutom kommer stor del av bolagets nuvarande lönekostnader ingå i projektet som löper över två år från oktober 2023. Projektet är en uppdragsfinansiering där vi fakturerar för arbetet vartefter fördefinierade milstolpar uppfylls och det kommer därför redovisas som intäkter snarare än bidrag.  Milstolparna är framförallt aktivitetsbaserade och finansieringen är därmed inte avhängd specifika resultat från arbetet utan snarare genomförande av aktiviteter.

I utvärderingen från engelska innovations-myndigheten fick vi mycket höga poäng – både avseende vår teknologi och den kompetensen vi har i teamet. Jag är stolt över det arbete vi har gjort och att vi har ett team som skapar stort värde med mycket små resurser.

Finansieringen från UK Vaccine Network kommer inte att täcka den kliniska Fas 1-studien för Aberas nasala pneumokockvaccin. Vi arbetar aktivt med flera olika lösningar för att säkra finansiering för den fortsatta utvecklingen av den vaccinkandidaten, bland annat tillsammans med våra strategiska partners i USA.

Vi har i samtal med flera större ägare fått bekräftat att de stöttar styrelsens linje att finansiering skall ske i separat bolag snarare än en företrädesemission med stor utspädning för hela bolaget. Förberedelser för den kliniska studien fortsätter och vår dossier börjar nu ta formen av ett färdigt dokument.

En annan unik egenskap med vår plattform är möjligheten att skapa vacciner som ges via t.ex. nässpray. I oktober var den årliga vaccinkonferensen World Vaccine Conference Europe där ett av de hetaste samtalsämnena var ”mucosal immunization” vilket, enkelt uttryckt, handlar om att ge vacciner via slemhinnorna som t.ex. näsan och lungorna samt skapa både ett lokalt skydd där virus/bakterier försöker ta sig in i kroppen och ett systemiskt skydd (inuti kroppen). Lärdomar från pandemin har kraftigt ökat intresset då skydd i slemhinnorna har potential att också minska smittspridning. Intresset för att utveckla mukosala vacciner (slemhinnevacciner) kommer både från större bolag och från stora bidragsorganisationer. Aberas plattform BERA har flera olika mukosala vaccinkandidater med pre-klinisk proof-of-concept vilket är väldigt unikt och sätter oss i en stark position inför framtiden.

Delårsrapporten finns att läsa här:

Delårsrapport Q3 2023 Abera Bioscience