Abera Bioscience genomför riktad nyemission om 4 MSEK och inleder utveckling av nasalt vaccin mot influensa

Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) har gjort flera viktiga framsteg med sin vaccinplattform för mukosala vacciner och har därför beslutat att utveckla en nasal vaccinkandidat mot influensa. I samband med detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 14 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 888 888 aktier till en teckningskurs på 4,50 SEK per aktier (”Emissionen”) vilket tillför bolaget 4,0 MSEK före emissionskostnader.

Marknaden för säsongsinfluensa överstiger 7 miljarder USD per år och förväntas öka kraftigt kommande åren1. Vaccin mot säsongsinfluensa ändras varje år för att försöka skydda mot de influensastammar som kommer att dominera. På grund av dagens produktionsmetoder, där vaccinen tillverkas i ägg, måste man fatta beslut om nästkommande säsongs vaccin redan under våren innan nästa influensasäsong och baserar då beslutet på vilka stammar som dominerar på södra halvklotet. Genom Aberas vaccinplattform och de framsteg vi gjort i utvecklingen inom pneumokocker och pandemiberedskap har vi förutsättningar att snabbt skapa nya vaccinkandidater. Inom influensa skulle det skapa möjligheter att senarelägga beslutet om vilka virusstammar som ska ingå i säsongens vaccin och därmed kunna få bättre träffsäkerhet och ökad effektivitet av vaccinet.

Aberas plattform möjliggör mukosal immunisering, t.ex. genom nässpray, vilket kan hindra tillväxten av virus och bakterier i slemhinnorna och därmed hindra både smittspridning och sjukdomsutbrott. Detta fenomen har Abera visat i flera av sina vaccinkandidater, t.ex. pneumokocker och Covid-19.

Intresset för mukosala vacciner ökar kraftigt, t.ex. annonserade nyligen Novo Nordisk, ett av världens till värdet största läkemedelsbolag, att de har för avsikt att satsa 260 MUSD på att utveckla mukosala vaccin inom influensa, tuberkulos och streptokock A2.

”Att vi i Abera i detta läget väljer att utveckla ytterligare en vaccinkandidat beror dels på att vi, baserat på tidigare forskning, tror oss ha goda chanser att lyckas ta fram ett effektivt, nasalt influensavaccin. Dels ser vi ett kraftigt ökat intresse för nasala vacciner samtidigt som det investeras mycket pengar i pandemiberedskap.  Ett proof-of-concept (PoC) inom influensa tillsammans med vårt tidigare PoC inom coronavirus skulle vara efterfrågat från både bidragsgivare och kommersiella aktörer. Att vi också tar oss an ännu en marknad med miljarddollarförsäljning där vi kan ha unika fördelar är naturligtvis inte heller obetydligt och utfallet på kommande studier kommer att styra hur vi väljer att hantera vidare utveckling”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

”Abera har tidigare visat att vi kan utveckla nasala vaccin även mot virus. Andra företag har visat att det går att utveckla ägg-baserade nasala vaccin mot influensa. Det innebär att våra chanser att lyckas inom detta område är statistiskt bättre än inom många andra områden. Med väletablerade prekliniska modeller och i förväg kända antigen hoppas vi kunna avancera snabbt inom denna indikation.” säger Mats Lundgren, CSO på Abera Bioscience.

Nyemissionen genomförs i huvudsak för att skapa ett proof-of-concept inom influensa, för IP-kostnader och för att komplettera aktiviteter inom pandemiberedskapsprojektet som finansieras genom bidraget från UK Vaccine Network som bolaget tidigare berättat om.

Motiv och bakgrund till nyemissionen

Abera Bioscience driver utveckling av vaccinkandidater och immunoterapier baserat på sina patenterade vaccinplattformar. Bolagets huvudkandidat är ett universellt, nasalt vaccin mot pneumokocker (en bakteria som orsakar bl.a. lunginflammation). Dessutom har bolaget en pipeline med flera profylaktiska och terapeutiska vaccinkandidater som baseras på bolagets unika kompetens och plattformsteknologier.

Bolaget har, sedan det noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021, nått flera viktiga milstolpar och i stort följt de planer och målsättningar som satts upp och kommunicerats tidigare. Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer ge bolaget möjlighet att fortsätta Aberas utvecklingsaktiviteter.

Riktad nyemission

Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 14 juni 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 888 888 nya aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 KSEK. Teckningskursen motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna till och med den 2024-02-02 med en rabatt om 4,3%. Existerande ägare har haft goda möjligheter att köpa aktier på liknande villkor under en längre tid.

Den riktade nyemissionen har tecknats av Björn Andersson, Edvken AB, Björn Hallin och Stefan Olsson vilka är professionella investerare som styrelsen bedömer kommer tillföra viktig kompetens och nätverk till bolaget och i förlängningen vara till nytta för alla aktieägare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till det finansiella läget där många företrädesemissioner sker till stora rabatter och kan vara svåra att få fulltecknade. En riktad emission är dessutom effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Eftersom teckningskursen har fastställts till 4,50 SEK har existerande ägare, under en längre period, haft möjlighet att förvärva aktier till liknande villkor. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 888 888 från 14 463 462 till 15 532 350. Aktiekapitalet ökar med 71 111,04  kronor från 1 157 076,96 kronor till 1 228 188,00 kronor.

 

Denna information är sådan som Abera är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 februari 2024.

 


Abera Bioscience conducts a directed share issue of SEK 4 million and initiates development of nasal influenza vaccine

Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”) has achieved significant progress with its mucosal vaccine platform and has therefore decided to develop a nasal vaccine candidate for influenza. In connection with this decision, the board, supported by the authorization granted by the annual general meeting on June 14, 2023, has decided to conduct a directed new share issue of 888,888 shares at a subscription price of SEK 4.50 per share (“the Issue”), providing the company with SEK 4.0 million before issuance costs.

The market for seasonal influenza exceeds USD 7 billion annually and is expected to grow significantly in the coming years1. Seasonal influenza vaccines change each year to attempt to protect against the influenza strains expected to dominate. Due to current production methods, where vaccines are produced in eggs, the decisions regarding the upcoming season’s vaccine must be made in the spring before the next influenza season, based on the strains that have dominated in the southern hemisphere. Abera’s vaccine platform and advancements in pneumococcal vaccine development and pandemic preparedness provide the potential to rapidly create new vaccine candidates. In the case of influenza, this could allow for delaying the decision on which virus strains to include in the seasonal vaccine, thus achieving better accuracy and increased vaccine efficiency.

Abera’s platform enables mucosal immunization, such as through nasal spray, which can inhibit the growth of viruses and bacteria in mucosal membranes, thereby preventing both the spread of infection and disease outbreaks. Abera has demonstrated this phenomenon in several vaccine candidates, including pneumococcal and Covid-19.

Interest in mucosal vaccines is increasing significantly, as evidenced by recent announcements from Novo Nordisk, one of the world’s largest pharmaceutical companies, stating their intention to invest USD 260 million in developing mucosal vaccines for influenza, tuberculosis, and streptococcus A2.

“We, at Abera, choose to develop another vaccine candidate at this juncture due in part to our belief, based on previous research, that we have good chances of successfully developing an effective nasal influenza vaccine. Additionally, we see a sharp increase in interest in nasal vaccines, coupled with substantial investments in pandemic preparedness. A proof-of-concept (PoC) in influenza, combined with our earlier PoC in coronavirus, would be of high interest for both contributors and commercial entities. Taking on yet another market with billion-dollar sales potential where we can have unique advantages is certainly significant, and the outcome of upcoming studies will guide how we choose to handle further development,” says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

“Abera has previously demonstrated the ability to develop nasal vaccines against viruses. Other companies have shown that it is possible to develop egg-based nasal vaccines for influenza. This means that our chances of success in this area statistically are better than in many other areas. With well-established preclinical models and known antigens in advance, we hope to advance rapidly in this indication,” adds Mats Lundgren, CSO of Abera Bioscience.

The new share issue is primarily conducted to establish a proof-of-concept in influenza, cover intellectual property costs, and complement activities within the pandemic preparedness project funded by the UK Vaccine Network, as previously disclosed by the company.

Motives and background for the new share issue:

Abera Bioscience is engaged in the development of vaccine candidates and immunotherapies based on its proprietary vaccine platforms. The company’s lead candidate is a universal nasal pneumococcal vaccine (bacteria causing, among other things, pneumonia). Additionally, the company has a pipeline with several prophylactic and therapeutic vaccine candidates based on its unique expertise and platform technologies.

Since being listed on the Spotlight Stock Market in February 2021, the company has achieved several important milestones and largely followed the plans and objectives set and communicated earlier. The funding secured through this capitalization will provide the company with the opportunity to continue its development activities.

Directed share issue:

The board of Abera, through a board authorization granted by the annual general meeting on June 14, 2023, has decided to conduct a directedshare issue. The directed share issue comprises 888,888 new shares at a subscription price of SEK 4.50 per share, resulting in the company receiving approximately SEK 4.0 million before issuance costs estimated at around SEK 10,000. The subscription price corresponds to the volume-weighted average price for the past 20 trading days until February 2, 2024, with a discount of 4.3%. Existing shareholders have had ample opportunities to purchase shares on similar terms for an extended period.

The directed share issue has been subscribed to by Björn Andersson, Edvken AB, Björn Hallin, and Stefan Olsson, who are professional investors that the board believes will contribute with valuable expertise and networks to the company, ultimately benefiting all shareholders.

The deviation from the pre-emptive rights of existing shareholders is justified by the board, considering it advantageous for the company and shareholders to seize the opportunity to raise new operating capital under attractive conditions, especially given the financial situation where many rights issues occur at significant discounts and can be challenging to fully subscribe. A targeted issue is also more time-efficient and cost-effective than meeting the capital needs through a rights issue. Since the subscription price has been set at SEK 4.50, existing shareholders have had the opportunity to acquire shares on similar terms for an extended period. These reasons have led to the conclusion that, according to the board’s assessment, there were compelling reasons to deviate from the pre-emptive rights of shareholders for the benefit of the company and shareholders in the long run.

The targeted new share issue results in a dilution for existing shareholders of approximately 5.8% of the number of shares and votes in the company. Through the new share issue, the number of outstanding shares and votes increases by 888,888 from 14,463,462 to 15,532,350. The share capital increases by SEK 71,111.04 from SEK 1,157,076.96 to SEK 1,228,188.00.

This information is disclosed in accordance with the EU Market Abuse Regulation (EU No 596/2014). The information was submitted for publication on February 7, 2024, through the agency of the designated contact person.