Abera Bioscience AB Delårsrapport Q2 2023

Sammanfattning av delårsrapporten

FINANSIELL ÖVERSIKT ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 44 (489) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 742 (-6 705) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,44 (-0,58) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 69 (84) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 45 (789) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 115 (-10 718) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,78 (-0,93) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 69 (84) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – MARS 2023

 • Den 19 januari meddelade bolaget att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat Ab-01.12 och når därmed nästa milstolpe mot klinik.
 • 26 januari och 7 februari publicerade bolaget i samarbete med Direkt Studios två intervjuer med Aberas VD Maria Alriksson kring bolagets status och vidare utveckling. Intervjuerna återfinns också på bolagets hemsida.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN APRIL – JUNI 2023

 • Den 25 april rapporterade bolaget positiva resultat från första delen av den toxikologiska studien för vaccinkandidaten Ab-01.12.
 • Den 14 juni höll Bolaget årsstämma. Där beslutades att välja om styrelsens för ytterligare ett år samt att införa ett incitamentsprogram TO5/6 för anställda och styrelse som ej erhöll optioner i TO3/4 för att linjera optionsprogrammen. TO5/6 ger innehavarna rätt att i juli-september 2025 teckna sammanlagt högst 135 000 nya aktier i Bolaget, till en kurs om 24,70 SEK/st.
 • Den 20 juni meddelade bolaget att de ämnar omorganisera Abera genom at lägga de mer mogna projekten i separata dotterbolag för att underlätta finansiering genom att göra de olika bolagen mer attraktiva för investerare med olika intressen och investeringsprofiler samt främja samarbeten och senare utlicensiering.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har publicerats efter periodens utgång.

 

 

VD HAR ORDET

Det första och andra kvartalet har haft stort fokus på att driva våra huvudprojekt framåt vilket går fortsatt enligt plan.

Arbetet med vår vaccinkandidat mot pneumokocker (bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation) har under perioden avancerat genom toxikologiska studier. I januari kunde vi meddela att vi inleder den första delen av dessa studier och i april kunde vi leverera positiva resultat från studien. Vi såg ett tydligt antikroppssvar och vaccinet gav inte upphov till några biverkningar. Den andra delen startade strax därefter och pågår till slutet av sommaren och rapporten därifrån är en del av ansökan om att få inleda kliniska studier. Den första och andra studien har liknande upplägg där resultaten borde vara likartade.

Vi har under perioden fortsatt arbetet med de regulatoriska förberedelserna för ansökan om kliniska studier samt aktivt arbetat med planeringen av själva studien. Fas 1 kommer göras tillsammans med Radboud University Medical Centre på deras faciliteter där de har gedigen erfarenhet av tidiga kliniska studier. Vi har samarbetat med Radboud UMC under många år kring utvecklingen av ett pneumokockvaccin och samarbetet möjliggör en mycket kostnadseffektiv studie där vi också drar stor nytta av deras kunskap och erfarenhet. Vi arbetar dessutom med erfarna regulatoriska konsulter för att säkerställa att vi uppfyller alla krav i ansökan.

Inom verksamhetsområdet immunonkologi har vi under perioden fortsatt arbeta med proof-of-concept-studier för konceptet individanpassade cancervaccin samt utvecklat produktionsmetoder för vacciner inom detta område. Vi kommer senare under året presentera data från våra studier på området.

Projektet kring ett vaccin mot Klamydia har drivits via finansiering från ett EU-projekt, VacPath, där Aberas PhD-student Dung Huynh har gjort ett uppmärksammat arbete med flera lovande kandidater. Projektet närmar sig slutskedet och flera kommande forskningsartiklar kommer beskriva hans arbete. Projektet har givit många värdefulla insikter och ger ytterligare verktyg för framtida projekt och samarbeten.

I juni presenterade vi bolagets planer på att omorganisera och lägga de mer mogna projekten i separata dotterbolag för att underlätta finansiering genom att göra de olika bolagen mer attraktiva för investerare med olika intressen och investeringsprofiler. Bakgrunden var bl.a. att vi under våren mött en rad bolag och potentiella investerare som antingen är intresserade av vår profylaktiska del eller av den terapeutiska delen samt en rad investerare som enligt deras interna regler inte får investera i noterade bolag. Pneubera AB är nu bildat och styrelsen har gett bolagets ledning i uppdrag att söka finansiering utanför börsen. Att kunna erbjuda en icke noterad tillgång har öppnat upp nya vägar för finansiering och Abera har återupptagit kontakten med ett antal intressenter som kommer att träffas under augusti. Styrelsen anser inte att det under rådande förhållanden och värdering gynnar aktieägarna att söka finansiering för den kliniska studien via en företrädesemission men räknar med att kunna presentera ett alternativ under hösten.

Delårsrapporten finns att läsa här:

Abera Bioscience Delårsrapport Q2 2023