Kommuniké från årsstämma i Abera Bioscience AB

Årsstämma 2021 i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) hölls den 9 juni 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Årsstämman fattade följande beslut.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Abera.

 

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

 

Val av styrelse och revisorer samt arvoden till dessa

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode på 100 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 50 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes av årsstämman; Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius och Joen Luirink. Anders Ericson omvaldes som styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer vara huvudansvarig.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.