Abera Bioscience inleder samarbete med strategiska investerare och genomför riktad nyemission om 5,6 MSEK

Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) inleder samarbete med tre strategiska investerare – Gunnar Sachs och HW Investment Partners LLC ägt av Mats Wahlström och Kerry R. Hicks. I samband med detta meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 14 juni 2023, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 555 556 aktier till en teckningskurs på 3,60 SEK per aktier (”Emissionen”) vilket tillför bolaget 5,6 MSEK före emissionskostnader.

”Efter en längre tids diskussion och rigorös due diligence-process, är vi stolta över att kunna inleda ett samarbete med Gunnar, Mats och Kerry samt välkomna dem som aktieägare i Abera. Deras långa erfarenhet och stora nätverk i USA kommer att vara en stor tillgång för Aberas fortsatta utveckling. Pengarna går oavkortat in i moderbolaget. Tillsammans med de nya investerarna fortsätter arbetet med att säkra finansiering för fas 1-studier för pneumokockvaccinet Ab-01.12”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience

Gunnar Sachs är en professionell investerare och entreprenör. Han är för närvarande baserad i USA med rötter i Schweiz och Sverige och han kommer från en familj som byggt en lång rad framgångsrika industribolag. Han besitter lång erfarenhet och ett stort nätverk inom investerare världen över.

Mats Wahlström har 40 års erfarenhet från medicinteknik, sjukvård och bioteknik och har haft ledande roller som VD och CFO i flera framstående hälsovårdsföretag. Mats är för närvarande styrelseordförande i TriSalus LifeSciences Inc, Caduceus Medical Holdings Inc, Triomed AB, och medordförande i HW Investment Partners. Han är också styrelseledamot i flera publika och privata life science-företag. Hans tidigare roller inkluderar co-VD för Fresenius Medical Care North America, VD för Fresenius Medical Services och olika befattningar inom Gambro AB, inklusive VD och koncernchef för Gambro North America, Gambro Healthcare, Inc., samt CFO för Gambro Grupp. Mats har bott i USA sedan 1990 och har ett omfattande nätverk inom branschen.

Kerry Hicks har mer än 35 års erfarenhet från flera företag inom hälsosektorn. Kerry var VD och grundare av Healthgrades Inc., ett informations- och tjänsteföretag inom hälsovård. Han är för närvarande medordförande för HW Investment Partners och verkställande styrelseordförande för Circuit Clinical Solutions Inc. Genom Kerrys entreprenöriella driv och erfarenheter som VD och styrelseordförande, har han framgångsrikt etablera flera hälsovårdsföretag i USA. Han har idag olika styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot på onkologiföretaget TriSalus Life Sciences.

”Abera är ett intressant bolag med en mycket kompetent ledningsgrupp. Vi är djupt imponerade av bolagets teknologi och de resultat som nått hittills. Bolagets teknologi har stor bredd och många möjliga tillämpningsområden vilket är mycket attraktivt. Vi ser fram emot att samarbeta med Aberas team för att utveckla bolaget och dess produkter”, säger Mats Wahlström.

Investerargruppen har möjlighet att utse en representant till styrelsen för Abera, som då väljs in vid närmaste årsmöte, och som fram till dess ha en adjungerad roll i bolagets styrelse.

Motiv och bakgrund

Abera Bioscience driver utveckling av vaccinkandidater och immunoterapier baserat på sina patenterade vaccinplattformar. Bolagets huvudkandidat är ett universellt, nasalt vaccin mot pneumokocker (en bakteria som orsakar bl.a. lunginflammation). Dessutom har bolaget en pipeline med flera profylaktiska och terapeutiska vaccinkandidater som baseras på bolagets unika kompetens och plattformsteknologier.

Bolaget har, sedan det noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021, nått flera viktiga milstolpar och i stort följt de planer och målsättningar som satts upp och kommunicerats tidigare. Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer ge bolaget möjlighet att fortsätta Aberas utvecklingsaktiviteter.

Riktad nyemission

Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 14 juni 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 1 555 556 nya aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 KSEK. Teckningskursen motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna till och med den 2023-09-22 med en rabatt om 7,9%. Existerande ägare har haft goda möjligheter att köpa aktier på liknande villkor under en längre tid.

Den riktade nyemissionen har tecknats Gunnar Sachs och HW Investment partners LCC vilka är strategiska investerare som styrelsen bedömer kommer tillföra viktig kompetens och nätverk till bolaget och i förlängningen vara till nytta för alla aktieägare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till det finansiella läget där många företrädesemissioner sker till stora rabatter och kan vara svåra att få fulltecknade. En riktad emission är dessutom effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Eftersom teckningskursen har fastställts till 3,60 sek har existerande ägare, under en längre period, haft möjlighet att förvärva aktier till liknande villkor. Dessutom är det styrelsens uppfattning att det skulle kunna gynna Bolaget på sikt att ta in nya strategiska investerare i Bolaget såsom aktieägare. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 10,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 555 556 från 12 907 906 till 14 463 462. Aktiekapitalet ökar med 124 444,44 kronor från 1 032 632,48 kronor till 1 157 076,92 kronor.

Flaggningsmeddelande: I och med emissionen kommer Gunnar Sachs äga över 5% av aktierna i bolaget. Anders Ericssons innehav kommer, på grund av utspädning, understiga 5% efter emissionen.

Denna information är sådan som Abera är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 september 2023.

___________________________

Abera Bioscience Initiates Collaboration with Strategic Investors and Executes Directed Share Issue of SEK 5.6 Million

 Abera Bioscience AB (“Abera” or the “Company”) has initiated a collaboration with three strategic investors: Gunnar Sachs and HW Investment Partners LLC owned by Mats Wahlström and Kerry R. Hicks. In connection with this, the board announces that, with the support of the authorization granted by the annual general meeting on 14 June 2023, it has decided to carry out a directed new share issue of 1,555,556 shares at a subscription price of SEK 3.60 per share (the “Issue”), which adds to the company SEK 5.6 million before issue costs.

After thorough deliberation and a rigorous due diligence process, we are delighted to embark on a collaboration with Gunnar, Mats, and Kerry, welcoming them as shareholders in Abera. Their extensive experience and extensive network in the United States will significantly benefit Abera’s ongoing growth. The funds will be directly infused into the parent company, and in tandem with our new investors, we will continue our efforts to secure funding for phase 1 studies for the universal pneumococcal vaccine Ab-01.12,” says Maria Alriksson, CEO at Abera Bioscience.

Gunnar Sachs is a seasoned investor and entrepreneur currently based in the USA with roots in Switzerland and Sweden. He hails from a family with a rich history of building successful industrial companies. His extensive experience and global network of investors are noteworthy.

Mats Wahlström brings 40 years of experience in medical devices, healthcare services, and biotech. He has held leadership roles as CEO and CFO in prominent healthcare companies. Currently, Mats serves as the Chairman of the Board for TriSalus LifeSciences, Inc, Caduceus Medical Holdings, Inc, Triomed AB, and as co-Chairman for HW Investment Partners. He is a board member of several public and private life science companies. His prior roles include co-CEO of Fresenius Medical Care North America, CEO of Fresenius Medical Services, and various positions at Gambro AB, including President and CEO of Gambro North America, Gambro Healthcare, Inc., as well as the CFO of the Gambro Group. Mats has resided in the USA since 1990 and possesses an extensive industry network.

Kerry Hicks has more than 35 years of experience with several healthcare companies. Kerry was the CEO and founder of Healthgrades, Inc., a healthcare information and services company. He presently serves as the co-Chairman for HW Investment Partners and Executive Chairman of Circuit Clinical Solutions, Inc. Kerry’s entrepreneurial journey, coupled with his experiences as CEO and Chairman of the Board, have seen him successfully establish multiple healthcare companies in the USA. He currently holds various board positions, including member of the board at the oncology company TriSalus Life Sciences.

Abera is an intriguing company with a very capable management team. We have been deeply impressed by the company’s technology and its achievements thus far. The broad spectrum of potential applications offered by the company’s technology is highly appealing. We look forward collaborating with Abera’s leadership team to advance the company and its products,” remarks Mats Wahlström.

The investor group can collectively nominate a representative to Abera’s board, who will then be elected at the upcoming annual meeting. Until then, this representative will assume an observation role on the company’s board.

Directed New Share Issue

Utilizing the board authorization granted by the annual general meeting on June 14, 2023, Abera’s board has decided to undertake a directed share issue. This directed share issue entails 1,555,556 new shares at a subscription price of SEK 3.60 per share. Consequently, the Company is poised to receive approximately SEK 5.6 million before accounting for estimated issue costs, which are projected to around SEK 10,000. The subscription price corresponds to the trade-weighted price for the preceding 20 trading days, culminating on September 22, 2023, with a discount of 7.9%. Existing shareholders have had ample opportunities to acquire shares on comparable terms for an extended duration.

The targeted share issue has garnered the signatures of Gunnar Sachs and HW Investment Partners LLC, both of whom are strategic investors that the board believes will bring valuable expertise and networks to the company, ultimately benefiting all shareholders in the long run.

The decision to deviate from the shareholders’ pre-emptive right is grounded in the board’s conviction that it is in the best interest of the Company and shareholders to capitalize on the opportunity to acquire new working capital under attractive terms, especially in light of the current financial climate where many rights issues occur at substantial discounts and can be challenging to fully subscribe. A targeted issue is also more time-efficient and cost-effective than addressing the capital need through a rights issue. With the subscription price set at SEK 3.60, existing owners have had an extended window of opportunity to acquire shares at similar terms. Furthermore, the board believes that bringing in new strategic investors as shareholders can be advantageous for the Company in the long term. Collectively, these considerations have led the board to conclude that, in its assessment, there were overriding reasons to waive the shareholders’ preferential right through the directed new share issue, ultimately benefiting the Company and its shareholders over the long term.

The directed new share issue will result in a dilution of approximately 10.7% for existing shareholders in terms of both the number of shares and votes in the Company. Following the issuance, the total number of outstanding shares and votes will increase by 1,555,556, from 12,907,906 to 14,463,462. The share capital will correspondingly increase by SEK 124,444.44, from SEK 1,032,632.48 to SEK 1,157,076.92.

This information is being made public in accordance with the EU Market Abuse Regulation (EU no. 596/2014). It was submitted for publication on September 26, 2023, through the designated contact person.