Kallelse till årsstämma i Abera Bioscience AB

Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2021.  

Kallelse till årsmöte, samt formulär för poströstning återfinns också på både svenska och engelska här.

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 9 juni 2021.

Bolagets verkställande direktör kommer att kommentera verksamhetsåret 2020 i en digital presentation med efterföljande Q&A kl 13.00 den 9 juni 2021.

 

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som

 • ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 juni 2021, samt
 • dels senast tisdagen den 8 juni 2021 anmält sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren begära att föras in aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Aktieägare måste därför kontakta förvaltaren i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns på Bolagets hemsida www.aberabio.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret.

Formulär för poströstning 

Komplett ifyllt och signerat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 8 juni 2021. Poströsningsformuläret kan skickas in via e-post till maria.alriksson@aberabio.com alternativt via post till Abera Bioscience AB (publ), ”Årsstämma 2021”, Box 1747, 751 47 Uppsala, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig och kommer inte räknas. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter och behörighetshandlingar (ska bifogas poströstningsformuläret)
Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten ska bifogas poströstningsformuläret när det skickas in. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det uttryckligen framgår av fullmakten. Om det inte anges någon giltighetstid i fullmakten gäller den högst ett år från utfärdandet.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Registreringsbevis ska utvisa de aktuella förhållanden som gäller när poströstning sker och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för bolagsstämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 13. Val av
 14. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 15. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen
 17. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Förslag under punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Föreslås att John Moll väljs till stämmans ordförande.

Förslag under punkt 3: Val av justeringsmän
Föreslås att Anders Ericson och Cristina Glad väljs till justeringsperson.

Förslag under punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
Föreslås att styrelsen består av fyra ledamöter varav en styrelseordförande. Föreslås att bolaget har ett revisionbolag och inga suppleanter väljs.

Förslag under punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att styrelsearvode på 100 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 50 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.

Förslag under punkt 10a och 10b: Val av a. Styrelse och b. Revisor
a) Föreslås omval av samtliga styrelseledamöter
b) Föreslås nyval av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag under punkt 11: Beslut om bemyndigande av styrelsen
Föreslås att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 

Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.aberabio.com och på Bolagets kontor, Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala som senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Abera Bioscience AB (publ), Box 1747, 751 47 Uppsala, eller per e-post till maria.alriksson@aberabio.com senast 30 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala och på www.aberabio.com, senast den 4 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

***

Stockholm i maj 2021
Abera Bioscience AB
Styrelsen

 

 

Notice of Annual General Meeting in Abera Bioscience AB

The shareholders in Abera Bioscience AB, reg. no. 556909-0904, are hereby invited to attend the Annual General Meeting Wednesday 9th June 2021.

Notice in English and Swedish, as well as voting forms are also seen under investor section at this website.

Due to the ongoing pandemic, the Board has decided that the Annual General Meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, representatives or third parties and that the exercise of voting rights may only take place by post before the meeting. Information about the AGM’s decision will be published as soon as the outcome of the postal vote is finally compiled on June 9, 2021.

The company’s CEO will comment on the 2020 financial year in a digital presentation followed by a Q&A at 13.00 on 9 June 2021.

Registration and the right to participate
The person who has the right to participate in the Annual General Meeting

 • must be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Tuesday, June 1, 2021, and
 • has no later than Tuesday, June 8, 2021, registered for the Annual General Meeting by casting their postal vote in accordance with the instructions under the heading “Postal voting” below. Please note that registration for the Annual General Meeting can only be made by postal ballot.

 

Mail voting
Shareholders may exercise their voting rights at the Annual General Meeting only by voting in advance, so-called postal voting in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general meetings.

For postal voting, a special form must be used which is available on the Company’s website www.aberabio.com. The postal voting form is valid as a registration to the Annual General Meeting. Terms and instructions for postal voting are stated in the form.

Post voting form AGM 2021

A completed and signed postal voting form must be received by the Company no later than Wednesday, June 8, 2021. The postal voting form can be sent by e-mail to maria.alriksson@aberabio.com or by post to Abera Bioscience AB (publ), “Annual General Meeting 2021”, Box 1747, 751 47 Uppsala, Sweden so that the postal vote is received by the Company no later than 8 June 2021.

The shareholder may not provide the postal vote with special instructions or conditions. If this happens, the entire postal vote is invalid and will not be counted. Further instructions and conditions can be found in the postal voting form.

 

Powers of attorney and authorization documents
(must be attached to the postal voting form)
Shareholders can vote by mail at the Annual General Meeting through representations with a written and dated power of attorney. The power of attorney must be attached to the postal voting form when it is sent in. The period of validity of the power of attorney may not exceed five years from the date of issue, and so must explicitly be stated in the power of attorney. If no period of validity is specified in the power of attorney, it is valid for a maximum of one year from the date of issue.

If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other authorization document must also be attached to the postal voting form. Registration certificates must show the current conditions that apply when postal voting takes place and should in any case not be older than one year at the time of the Annual General Meeting.

 

Proposed Agenda

 1. Election of Chairman of the Meeting
 2. Preparation and approval of the voting list
 3. Election of one or more persons to attest the minutes
 4. Consideration of whether the meeting has been duly convened
 5. Approval of the Agenda
 6. Presentation of the Annual report and Audit report
 7. Resolution regarding
 8. Determination of the Income statement and Balance sheet
 9. Allocations of the Company’s profit or loss according to the adopted Balance sheet
 10. Discharge from liability for the Company’s Board of Directors and CEO
 11. Determination of the numbers of Board members and Auditors and any deputies.
 12. Determination of remuneration for the Board and Auditors
 13. Election of
 14. Board of Directors and deputies
 15. Auditors and deputy auditors
 16. Resolution authorizing the Board of Directors
 17. Closing of the General Meeting

 

 

Proposals

Proposal of item 1: Election of Chairman of the Meeting
Proposed that John Moll is elected to chairman of the meeting.

Proposal of item 3: Election of one or more persons to attest the minutes
Proposed that Cristina Glad and Anders Ericson is elected to attest the minutes.

Proposal of item 8; Determination of number of board members and auditors
Proposed that the board consist of four members whereof one is chairman of the board. Suggested that the company has one Auditing company and that no deputies are elected.

Proposal of item 9; Determination of remuneration for the Board and auditors
Proposed that remuneration of 100 000 sek per year to the chairman of the baord and 50 000 sek per year to each board member shall be paid.

Fees to the auditor shall be paid in accordance with by the auditing company issued and by Abera Bioscience AB approved fee note.

Proposal of item 10a and 10b; Election of a. Board of Directors and b. Auditor
a) Proposed to re-election of all directors.
b) Proposed to elect of Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB as audit firm for the period up until the next Annual General Meeting.

Proposal of item 11; Resolution authorising the Board of Directors
Proposed that the Board be authorized, until the next Annual General Meeting, to on one or more occasions, issue shares, warrants or convertibles, with or without preferential rights for shareholders, and within the limits of the Articles of Association, paid in cash, in kind or by set-off.

A valid decision requires that the proposal is supported by shareholders with at least two thirds of both the votes and the shares represented at the Annual General Meeting.

 

Provision of documents for the AGM

The annual report and the auditor’s report for the Company, as well as the Board’s complete proposal for resolutions will be kept available on the Company’s website www.aberabio.com and at the Company’s office, Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala no later than three weeks before the Annual General Meeting. It will be sent to shareholder who has requested it and state his postal address.

Shareholders have the right to request information in accordance with Chapter 7. Section 32 of the Swedish Companies Act (2005: 551). Requests for such information must be made in writing to Abera Bioscience AB (publ), Box 1747, 751 47 Uppsala, or by e-mail to maria.alriksson@aberabio.com no later than 30th May 2021. The information is provided by keeping it available at Abera Bioscience , Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala and at www.aberabio.com, no later than 4th June 2021. The information is also sent within the same time to the shareholder who has requested it and stated his postal address.

***

Stockholm, May 2021
Abera Bioscience AB
The Board of Directors