Abera Bioscience AB publicerar bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2021.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅRET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 190 (816) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 165 (-3 642) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,90 (-0,52) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (14) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 421 (0) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 611 (-1 728) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,25 (-0,25) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (72) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Den 20 oktober meddelade bolaget de initierar samarbete med ett amerikanskt universitet för utveckling av ny vaccinkandidat baserat på bolagets plattform med proteinkroppar.
 • Den 25 oktober meddelade bolaget att den artikel med validerande data kring Aberas nya vaccinplattform också publiceras i den vetenskapligt granskade tidskriften Vaccine.
 • Den 23 december meddelade bolaget att de genomför en riktad nyemission om ca 17 MSEK i syfte att accelerera forskning inom immunonkologi samt för att möta ett ökat marknadsintresse för Aberas teknologi.
 • Den 27 december skickade bolaget ut ett flaggningsmeddelande om att Magnus Linderoths innehav minskat till under 5% på grund av nyemissionen.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 19 januari skickade bolaget ut en uppdatering kring den fortsatta forskningen inom onkologi med beskrivningar av de två prioriterade områdena; terapeutiska vaccin och plattformar inom ”drug delivery”.

 

VD HAR ORDET

Vi ser tillbaka på ett mycket händelserikt år för Bolaget. Projektet med vaccinkandidaten mot pneumokocker har mognat och är på väg in i en ny fas där produktion och kliniska studier är i fokus. Vi har etablerat ett nytt affärsområde inom immunonkologi som vi planerar att lägga ytterligare resurser på under kommande år. Vi har också inlett flera spännande samarbetsprojekt inom andra vaccinområden som visar på det ökade intresset för bolagets teknologier, t.ex. vaccinkandidaten mot Covid-19 som visade fina resultat i studien av Johns Hopkins University School of Medicine. Det har dock varit intensivt och inneburit en hög arbetsbelastning i labbet.

Vi genomförde en lyckad IPO i februari förra året där vi breddade vår ägarbas och noterade aktien på Spotlight Stock Market. I slutet av 2021 genomförde vi också en lyckad nyemission där bolaget tillfördes ca 17 mSEK i syfte att accelerera forskningen inom immunonkologi, fortsätta stärka organisationen och etablera ytterligare ett forskningslaboratorium för att möta ett ökat marknadsintresse för Aberas teknologi och möjliggöra fler samarbeten. Vi är glada över det stora intresset från kvalificerade investerarna och stolta över att investmentbolag som Polynom Invest AB och Gainbridge Novus Nordic går in som delägare.

Under året nådde vi en viktig milstolpe när vi etablerade ett nytt affärsområde inom immunonkologi och påbörjade prekliniska studierna. Under det kommande året planerar vi att att expandera dessa och fokuserar på proof-of-concept-studier inom framförallt terapeutiska (behandlande) vaccin baserat på tumör-antigen. I enlighet med vår affärsmodell kommer vi att söka kommersiella samarbeten inom området för att effektivt utveckla vårt koncept mot kliniska prövningar.

Arbetet med bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker är vår högsta prioritet och vi tar nu klivet in i en helt ny fas för bolaget. Kandidaten anpassas till storskalig produktion och kommer succesivt tas över av en tillverkningspartner. Parallellt arbetar vi med ytterligare förberedelse för toxikologistudier och ansökan om kliniska studier. GMP-tillverkning innebär en stor investering för företaget och vi arbetar kontinuerligt med olika sätt att hålla nere dessa kostnader men samtidigt undvika större förseningar.

Som tidigare kommunicerat fick bolaget under hösten ett bidrag från Vinnova i syfte att skapa en konkurrenskraftig bidragsansökan till det stora EU-finansierade Horizon-programmet. Vi har under hösten lyckats samla ett fantastiskt konsortium av Europas främsta experter inom pneumokocker och vaccinutveckling som kommer att generera stort värde för bolaget, oavsett utfall i ansökningsprocessen.

Den nya fas som bolaget är på väg in i med vaccinkandidater inom både pre-kliniska och klinisk fas kräver också nya kompetenser inom organisationen. Under perioden har vi t.ex. attraherat PhD Mats Lundgren, med över 30 års erfarenhet av vaccinutveckling och processutveckling, till vårt team och vi söker nu nya teammedlemmar inom processutveckling och analys. Genom en starkare organisation och ett nytt labb skulle vi kunna starta och driva nya samarbeten samt påskynda immunonkologi-programmet, vilket i sin tur skulle ge ett stort långsiktigt värde för Bolaget och våra aktieägare.

 

Läs rapporten här:

Bokslutskommuniké 2021 Abera Bioscience