Updated data on Covid-19 vaccine based on Abera’s technology shows neutralizing antibodies against delta version of the virus

As previously announced, the vaccine platform developed by Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”) has been used in a collaboration between researchers at Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) and Vrije Universiteit (Amsterdam, the Netherlands) to produce and test a novel, nasal SARS-CoV-2 vaccine candidate. Previously published data have now been supplemented with further analyses showing that the vaccine candidate protects against disease and elicits neutralizing antibodies against both the wild strain and the delta variant of the virus.

As previously communicated, Abera’s innovative vaccine platform, which makes it possible to decorate bacterial Outer Membrane Vesicles (OMVs) with multiple antigens, has been used by Johns Hopkins University School of Medicine and Vrije Universiteit Amsterdam to develop an intranasally administered vaccine candidate against the SARS-CoV-2 virus that causes Covid-19. In the study, OMVs were decorated with the antigenic SARS-CoV-2 Spike receptor-binding domain and tested in a golden hamster infection model. A preprint that was previously published on the BioRxiv server has now been supplemented with data showing that the vaccine candidate elicits neutralizing antibodies against both wild-type SARS-CoV-2 as well as the delta variant. Moreover, local protection against viral challenge in the nasal mucosa could be demonstrated. Previous data showed high antibody titers and lowered virus titers in the lungs resulting in protection against lung pathology and other disease symptoms upon infection with live SARS-CoV-2 virus.

“The authors of the article highlight many of the advantages of Abera’s vaccine platform. This includes the versatile plug’n’play approach used that allows for decoration of OMVs with a wide variety of antigens and quickly design new vaccines. For example, large batches of OMVs could be prepared and decorated with appropriate antigens in the event a new viral variant or a new virus emerges. Also emphasized are the scalability, stability of the platform, as well as the fact that additional adjuvants are not needed as OMVs contain intrinsic adjuvant activity. It is exciting that more and more people show interest in this technology and understand its potential “, says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

“There are few vaccines against Covid-19 under development that are adapted for intranasal administration; but the interest in these has increased in recent months as it has been seen that even fully vaccinated people can carry and transmit infection. There would be great benefits with a vaccine that can reduce the viral load in the nose in order to reduce the spread of infection. In the event that a financially stronger partner is interested in taking the project further, we are open to licensing our platform. Should new variants or diseases appear, we have shown that once antigen have been identified, Abera can in a short time create new, adapted vaccine candidates “, continues Maria Alriksson

Link to article:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.450181v2

 


Uppdaterade data om Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi visar neutraliserande antikroppar mot deltavariant av viruset

 

Som tidigare meddelats har den vaccinplattform som utvecklats av Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) använts i ett samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) och Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederländerna) för att ta fram och testa en ny, nasal vaccinkandidat mot SARS-CoV-2. Nu har tidigare publicerad data kompletterats med ytterligare analyser som visar på att den vaccinkandidaten skyddar mot sjukdom och ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset. Vidare visas att förekomsten av virus i såväl näsa som lungor minskar i jämförelse med obehandlade grupper.

Som tidigare kommunicerats har Aberas innovativa vaccinplattform, som gör det möjligt att fästa sjukdomsspecifika antigen till s.k. OMVs (Outer Membrane Vesicles), använts av Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit Amsterdam för att utveckla en vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 som kan administreras nasalt. I studien användes Aberas plattform genom att OMVs dekorerades med SARS-CoV-2 Spike-protein och vaccinet testades i en infektionsmodell i hamster. Den tidigare publicerade pre-printen har nu kompletterats med ytterligare data som visar på att vaccinkandidaten ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset samt lokalt skydd i näsans slemhinna. Tidigare data visade på höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande SARS-CoV-2-virus.

”Författarna till artikeln framhäver många av de möjligheter som Aberas vaccinplattform har, bl.a. dess mångsidighet då den fungerar som ett plug’n’play-system där en rad olika antigen kan fästas till OMV och snabbt skapa nya vacciner. Exempelvis skulle stora mängder OMVs kunna produceras och lagerhållas för att, vid nya sjukdomsutbrott, snabbt skapa passande vacciner. De framhäver dessutom skalbarhet, stabilitet och att plattformen inte kräver ytterligare adjuvant då OMV fungerar som adjuvant i sig själv. Det är glädjande att fler och fler får upp ögonen för fördelarna med denna teknologi”, säger Maria Alriksson VD på Abera Bioscience.

”Det är få vaccin mot Covid-19 under utveckling som är anpassade till att ges via näsan men intresset kring dessa har ökat de senaste månaderna då man har sett att även fullt vaccinerade kan bära på, och överföra smitta. Det skulle finnas stora vinster med ett vaccin som kan minska förekomsten och tillväxten av virus i näsan för att på så sätt minska smittspridningen. I händelse av att en starkare finansiell partner är intresserad av att ta projektet vidare är vi öppna för att licensiera ut vår plattform. Skulle nya varianter eller sjukdomar uppträda har vi visat att när antigen har identifierats kan Abera på kort tid skapa nya, anpassade vaccinkandidater”, fortsätter Maria Alriksson

 

Länk till manuskriptet

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.450181v2