Abera Bioscience AB beslutar om nyemission, godkänns för notering och offentliggör memorandum

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Abera uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande nyemission (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även memorandum för Noteringsemissionen om totalt cirka 24,1 MSEK, vars teckningsperiod inleds på tisdag den 19 januari 2021 och avslutas den 2 februari 2021. Beslut om Noteringsemissionen fattades den 15 januari 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 2 december 2020. Abera har på förhand skriftligen avtalat om cirka 75 procent av Noteringsemissionen genom teckningsförbindelser. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.aberabio.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 19 januari 2021, då teckningstiden inleds.

 

VD Maria Alriksson kommenterar:

”På Abera kombinerar vi över 30 års forskning inom molekylärbiologi med beprövade teknologier och med välkända, sjukdomsspecifika antigener, till effektiva vacciner. Vi ser stor potential i vår plattform BERA och att den kan ge världen nya, innovativa vacciner med brett skydd, som dessutom är kostnadseffektiva att tillverka. För att kunna öka verksamhetstempot och fortsätta utvecklingen av vår plattformsteknologi och vår vaccinkandidat Ab-01.12 samt starta vårt immunonkologiprogram genomför vi nu en kapitalisering. Vi befinner oss i en mycket spännande fas och vi ser med stor tillförsikt på framtiden nu när organisationen tar nästa stora steg.”

 

Bakgrund och motiv till Noteringsemissionen

Abera Bioscience AB är ett svenskt bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Genom BERA kan Bolaget förkorta produktionsprocessen och kostnads- och tidseffektivisera utveckling och design av vacciner.

 

Abera har även en portfölj av vaccinkandidater baserade på BERA och i nuläget fokuserar Bolaget på två vaccinområden; pneumokocker (en bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation), där huvudkandidaten Ab-01.12 befinner sig i preklinisk fas, och immunonkologi (terapeutiska cancervaccin), där Bolaget för närvarande har ett flertal kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling. Teknologin möjliggör dock vaccinutveckling även inom andra områden och för närvarande utvecklas flera vaccinkandidater i externa forskningssamarbeten, bl.a. inom Covid-19.

 

Bolagets affärsmodell består av två spår; (1) utveckling av vaccinkandidater baserat på den patenterade plattformsteknologin, till sen preklinisk eller tidig klinisk fas för att därefter licensiera ut kandidaten till större bolag samt (2) licensiera ut användandet av plattformen inom indikationer som Abera inte fokuserar på. Genom utveckling av vaccinkandidater baserat på plattformen erhålls evidens och tilltagande validering för plattformsteknologin och bolaget ser potential för att BERA ska vara tillämpbar inom många områden och generera intäktsströmmar i termer av royalty och förskottsbetalningar.

 

Förutsatt att en vaccinkandidat som utvecklats utifrån Aberas plattformsteknologi godkänns, ger det stark evidens för BERA och marknadspotentialen för plattformen skulle då vara mycket omfattande och kan, enligt styrelsen,  uppskattas till cirka 250 MEUR baserat på liknande affärer. Aberas presumtiva marknadspotential för pneumokockvaccinet Ab-01.12 beräknas, enligt styrelsen, uppgå till cirka 6 000 MUSD årligen. Marknadspotentialen inom immunonkologiområdet är även den stor och uppskattas av investmentbanken Carnegie att omfatta cirka 50 miljarder USD år 2025[1].

 

Abera har beslutat om en nyemission av aktier om totalt cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförandet av det prekliniska programmet för Ab-01.12 samt påbörjandet av regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studier. Därtill syftar kapitaliseringen bland annat till att finansiera planering och uppstart av Bolagets immunonkologiprogram.

 

Mer information om bolaget och erbjudandet presenteras i det memorandum som nu offentliggörs och finns tillgängligt via bolagets (www.aberabio.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor från och med den 19 januari 2021, då teckningstiden inleds.

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 19 januari – 2 februari 2021
  • Teckningskurs: 6,90 SEK per aktie.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 750 aktier, motsvarande 5 157 SEK.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 490 000 aktier, motsvarande cirka 24,1 MSEK.
  • Antal aktier innan nyemission: 6 970 209 stycken.
  • Värdering (pre-money): Cirka 48,1 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 18,1 MSEK motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen.
  • Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 24 februari 2021.
  • ISIN-kod: ISIN-kod för bolagets aktie är SE0006425203.

Memorandum Abera Bioscience AB

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Abera i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

För mer information om den planerade emissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Abera, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

 

[1]. Immunonkologi, snart en blockbuster-marknad?, Carnegie, 2017