Abera Bioscience genomför riktad nyemission om 7 MSEK i syfte att föra bolaget närmare klinisk fas

Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 14 juni 2022, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 7 MSEK, före emissionskostnader, till en grupp externa kvalificerade investerare. Med likviden från den riktade nyemissionen ämnar bolaget fortsätta utveckla sin vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12, mot kliniska studier.

 

VD Maria Alriksson kommenterar:

”I och med denna nyemission tar vi ytterligare ett stort steg mot kliniska studier för vår första vaccinkandidat. Abera Bioscience har under det senaste året utvecklats positivt och nått flera viktiga milstolpar. Vi har idag en färdigutvecklad produktionsprocess för vår vaccinplattform och vår första kandidat där vi nu är på väg in i toxikologiska studier. Vi har kunnat arbeta snabbt och kostnadseffektivt med den utvecklingen tack vare goda samarbeten och ett kompetent team. Vi har under hösten sett ett ökat intresse för vår plattformsteknologi inom vaccinindustrin och vi ser flera möjligheter framåt till finansiering via bidrag eller samarbeten. Vi har under året fortsatt våra pre-kliniska studier inom immunonkologi och dessutom initierat ett samarbete med neoantigenbolaget MyNEO. Dessa studier ämnar vi fortsätta med i syfte att skapa proof-of-concept för tillämpningen av vår plattform inom onkologi. Vi gör nu en mindre emission till en kurs som motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 dagarna och det ger ett kapitaltillskott som ger oss handlingsfrihet och möjlighet att hålla tempot uppe inom båda våra affärsområden samtidigt som vi inte behöver ta några onödiga ekonomiska risker. Vi vet att det på senaste tiden varit svårt för mindre bolag att finansiera sig och de flesta har varit tvungna att kraftigt rabattera sina erbjudande, med stor utspädning för existerande ägare som följd. Vi är glada över att få in nya investerare till bolaget som visar att de tror på vår verksamhet. Vi välkomnar dem till Abera och tackar för deras förtroende.” 

 

Motiv och bakgrund

Abera Bioscience driver utveckling av vaccinkandidater och immunoterapier baserat på sina patenterade vaccinplattformar. Bolaget fokuserar i huvudsak på två verksamhetsområden – utveckling av ett nasalt vaccin mot pneumokocker (en bakteria som orsakar bl.a. lunginflammation) samt utveckling inom immunonkologi där Bolaget utforskar möjligheten att använda vaccinplattformen för att skapa terapeutiska vaccin mot cancer.

Bolaget har, sedan det noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021, nått flera viktiga milstolpar och i stort följt de planer och målsättningar som satts upp och kommunicerats tidigare.

Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer framförallt ge bolaget möjlighet att fortsätta aktiviteterna mot klinisk fas 1 för vaccinkandidaten Ab-01.12 utan att riskera likviditetsbrist eller behov av att i dagsläget minska tempot i utvecklingen. Vi ser stort intresse för vår teknologi och undersöker möjligheterna till ytterligare finansiering via bidrag och samarbeten för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa värde för aktieägarna.

 

Riktad nyemission

Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 14 juni 2022, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 1 333 334 nya aktier till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10 KSEK. Teckningskursen motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna till och med den 2022-11-24. Existerande ägare har alltså haft goda möjligheter att köpa aktier på liknande villkor den senaste tiden. Den riktade nyemissionen har tecknats av en grupp externa kvalificerade investerare innefattande Björn Andersson, Björn Dahl AB, Johan Engdahl AB, Maria K Andersson AB och Martin Erson AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till det finansiella läget där många företrädesemissioner sker till stora rabatter och kan vara svåra att få fulltecknade. En riktad emission är dessutom effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Eftersom teckningskursen har fastställts till den handelsviktade aktiekursen de senaste 20 handelsdagarna till och med 24 november 2022 har existerande ägare, under en längre period, haft möjlighet att förvärva aktier till liknande villkor. Dessutom är det styrelsens uppfattning att det skulle kunna gynna Bolaget på sikt att ta in nya strategiska investerare i Bolaget såsom aktieägare. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 10,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 333 334 från 11 574 572 till 12 907 906. Aktiekapitalet ökar med 106 666,72 kronor från 925 965,76 kronor till 1 032 632,48 kronor.

Denna information är sådan som Abera är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23