Kommuniké från årsstämma i Abera Bioscience AB

Årsstämma 2022 i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) hölls den 14 juni 2022. Årsstämman fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Abera.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisorer samt arvoden till dessa
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode på 100 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 50 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelse valdes av årsstämman; Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius och Florence Vicaire.  Anders Ericson omvaldes som styrelseordförande. Joen Luirink hade avböjt omval.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer vara huvudansvarig.

Införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att införa långsiktigt incitamentsprogram för bolagets forskningschef Mats Lundgren samt för den nyinvalde styrelseledamoten Florence Vicaire i enlighet med förslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.