Kraftigt övertecknad nyemission för Abera Bioscience AB

Den 2 februari 2021 avslutades teckningstiden i Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) nyemission om totalt cirka 24,1 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Nyemissionen tecknades till totalt cirka 220,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 915 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Abera att tillföras cirka 950 nya aktieägare. Första dag för handel i Aberas aktie på Spotlight är planerad till den 24 februari 2021

 

VD Maria Alriksson kommenterar:

”Vi är mycket glada över det stora intresset i vår nyemission och jag vill tacka samtliga som har valt att investera i Abera. Vi önskar alla nya aktieägare varmt välkomna till bolaget. Det kapital vi nu erhåller möjliggör ett snabbare verksamhetstempo och att vi kan nå de målsättningar vi satt upp för kommande år. ”

 

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 220,3 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 915 procent. 3 490 000 aktier kommer att nyemitteras och Abera tillhandahålls cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK. Genom nyemissionen kommer Abera att tillföras cirka 950 nya aktieägare. Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförandet av det prekliniska programmet för pneumokockvaccinet Ab-01.12 samt påbörjandet av regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studier. Dessutom syftar kapitaliseringen bland annat till att finansiera planering och uppstart av Bolagets immunonkologiprogram. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 8 februari 2021. Tecknare som inte tilldelats aktier erhåller ingen avräkningsnota. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

Antal aktier och aktiekapital

När Aberas nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 10 460 209 och aktiekapitalet att uppgå till 836 816,72 SEK.

 

Första handelsdag

Första dag för handel i Aberas aktie på Spotlight är planerad till den 24 februari 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”ABERA” och aktiens ISIN-kod är SE0015245097.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Abera i samband med nyemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Abera, vänliga kontakta:

Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49
E-post: info@aberabio.com
Hemsida: www.aberabio.com

 

Denna information är sådan information som Abera Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021.