Abera Bioscience AB publicerar delårsrapport Q3 2021

Sammanfattning av delårsrapport Q3 2021. 

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA TRE KVARTALEN 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 769 (653) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 554 (-1 758) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,65 (-0,25) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (72) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 306 (178) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 935 (-457) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,18 (-0,07) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (72) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2021

 • Den 1 juli meddelade bolaget att de erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan med titeln ”Fusion polypeptides comprising one or more inclusion body tags, methods and uses” av det amerikanska patentverket (USPTO).
 • Den 8 september meddelade bolaget att förbättringar av Aberas vaccinplattform publicerats i en vetenskaplig artikel i tidskriften Microbial Cell Factories.
 • Den 9 september publicerades uppdaterad data om Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi som visar neutraliserande antikroppar mot delta-varianten av viruset
 • Den 15 september skickade bolaget ut ett flaggningsmedelande om att Kjell Beijers 80-årsstiftelse minskat till innehav till under 5%.
 • Den 16 september publicerades validerande data om Aberas nya vaccinplattform baserat på proteinkroppar i en doktorsavhandling.
 • Den 29 september meddelade bolaget att de erhåller 400,000 sek i bidrag från Vinnova för förberedelseprojekt inför ansökan om EU-finansiering inom hälsa.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 20 oktober meddelade bolaget de initierar samarbete med ett amerikanskt universitet för utveckling av ny vaccinkandidat baserat på bolagets plattform med proteinkroppar.
 • Den 25 oktober meddelade bolaget att den artikel med validerande data kring om Aberas nya vaccinplattform också publiceras i den vetenskapligt granskade tidskriften Vaccine.

 

VD HAR ORDET

Under perioden har flera nyheter handlat om bolagets nya plattform som bygger på proteinkroppar. En teknik för att skapa stabila inklusionskroppar patenterade bolaget redan för ett par år sedan och har sedan dess bedrivit utveckling av plattformen och skapat data för proof-of-concept. Inom vissa indikationer som undersökts har vi fått goda resultat och i kombination med fördelar så som kostnadseffektiv och enkel produktionsprocess ser vi potential för plattformen som tack vare sin kostnadsprofil även skulle kunna vara ett intressant alternativ för djurvaccinmarknaden. Det blir ytterligare ett verktyg i den verktygslåda vi kan använda för att designa nya vaccinkandidater i samarbeten med olika experter som identifierat lovande antigen för respektive sjukdomsområde. Detta är en viktig del i vår affärsmodell för att på så sätt bygga en pipeline av lovande vaccinkandidater.

I september fick Abera ett bidrag om 400 kSEK från Vinnova som syftar till att skapa en konkurrenskraftig bidragsansökan till det stora EU-finansierade Horizon-programmet. Inom Horizon finns ett flertal utlysningar inom olika innovationsområden, bl.a. ett som heter ”Vaccines 2.0” som ämnar stödja konsortium som ska utveckla vacciner mot sjukdomar där dagens lösningar är bristfälliga. Varje konsortium kan få upp till 8 MEUR och totalt sett delas 40 MEUR ut. Vi bygger just nu ett konkurrenskraftigt konsortium med framstående samarbetspartners för att lämna in en bidragsansökan med fokus på vaccin mot pneumokocker som skapar skydd i slemhinnorna. Ansökningsprocessen är dock lång och kommer pågå under större delen av 2022. Abera fortsätter naturligtvis att i oförändrad takt arbeta mot kliniska studier med vår kandidat.

I oktober besökte vi den årliga World Vaccine Conference i Barcelona – en viktig mötesplats för företag och experter inom vaccinområdet. Vi ser ett kontinuerligt ökande intresse för OMV-teknologin, för våra plattformar och för samarbeten inom befintliga och nya indikationsområden och det är påtagligt att vi behandlas på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Även det akademiska intresset ökar vilket vi bl.a. kan se genom att antalet referenser till våra vetenskapliga publikationer ökat och ligger redan i oktober 22% högre än hela förra året.

Arbetet med bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker har under perioden tagit flera viktiga steg i förberedelserna inför kliniska studier. Vi har bl.a. stärkt organisationen med en projektledare med lång erfarenhet från uppskalning, tillverkning och kvalitet samt arbetar kontinuerligt med anpassning till produktion i stor skala och formulering av den slutliga produkten.

Vi har också stärkt organisationen med en erfaren vaccinutvecklare som Head of translational development. Dessutom har vi stärkt vårt Advisory Board med Dr Camille Lochte som arbetar på Insern i Frankrike och utvecklar ett nytt nasalt vaccin mot kikhosta. Dr Loche har redan visat sig vara ett värdefullt tillskott till vårt ekosystem och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med honom.

Arbetet i labbet går för högtryck med att tillverka material till olika vaccinstudier och samarbeten och vi får därför just nu tacka nej till, eller skjuta på, vissa nya förfrågningar. Vi arbetar kontinuerligt med att prioritera och fokusera på de projekt och samarbeten som skapar störst värde för bolaget på lång sikt.

Läs rapporten här:

Delårsrapport Q3 2021 Abera Bioscience