Abera Bioscience reorganizes the company and forms separate subsidiaries for the pneumococcal vaccine and cancer vaccine development

The board of Abera Bioscience has decided to reorganize the company in order to facilitate financing and collaborations for the various vaccine projects.

Abera develops innovative vaccines and immunotherapies based on its patented platforms. The lead project is a nasal vaccine against pneumococcus (bacteria that, among other things, causes pneumonia) which is being prepared for phase I. The company is also exploring the possibilities of using its platforms for therapeutic vaccines against cancer. In addition, the company has a pipeline with several early development projects in vaccines against e.g. chlamydia and tuberculosis.

The board of Abera has now decided to put the more mature projects into separate subsidiaries to facilitate financing by making the various companies more attractive to investors with different interests and investment profiles.

– During the spring, we have met a number of companies and potential investors who are either interested in our prophylactic part or in the therapeutic part, as well as a number of investors who, according to their internal rules, are not allowed to invest in listed companies. By forming two private subsidiaries, we reach a significantly larger circle of stakeholders and can deepen discussions with financiers who focus on private companies. Investors can choose whether they want to invest via the stock exchange in the entire company in the way that happens today, or concentrate their investment on the pneumococcal vaccine, which is currently the most advanced product, or our cancer vaccine, which is earlier in development. The board believes that this company structure creates new opportunities for the company and is the most favorable way forward from a shareholder perspective, explains Anders Ericson, chairman of the board at Abera.

– During the past year, we have met a number of stakeholders, both Nordic and international, who have been positive about our projects and technologies. Many times they have regulations that prevent collaborations or investments in listed companies. Sweden is unique in using the public as financiers at an early stage, and internationally the regulations are clearly not adapted for this. I see several, already initiated contacts to pick up again after this structural change. Our vaccine development continues to go very well and we are reaching milestone after milestone. This reorganization will not affect our working methods internally and we will continue our dedicated work in the same way, says Maria Alriksson, CEO at Abera.

The two separate subsidiaries will be Pneubera AB, which will primarily contain the rights to the pneumococcal vaccine candidate Ab-01.12 and Obera Therapeutics AB with rights to the company’s therapeutic vaccine in oncology. Details regarding rights and any additional projects in the subsidiaries will be designed in the near future and adjusted to create the greatest possible shareholder value.

 


Abera Bioscience omorganiserar bolaget och bildar separata dotterbolag för pneumokockvaccinet och cancervaccinutvecklingen

Styrelsen i Abera Bioscience (”Abera” eller ”Bolaget”) har beslutat att omorganisera bolaget i syfte att underlätta finansiering och samarbeten för de olika vaccinprojekten.

Abera utvecklar innovativa vacciner och immunoterapier baserat på sina patenterade plattformar. Huvudprojektet är ett nasalt vaccin mot pneumokocker (bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation) som förbereds för fas I. Bolaget utforskar också möjligheterna att använda sina plattformar för terapeutiska (behandlande) vacciner mot cancer. Dessutom har bolaget en pipeline med flera tidiga utvecklingsprojekt inom vacciner mot bl.a. klamydia och tuberkulos.

Styrelsen i Abera har nu beslutat att lägga de mer mogna projekten i separata dotterbolag för att underlätta finansiering genom att göra de olika bolagen mer attraktiva för investerare med olika intressen och investeringsprofiler.

– Vi har under våren mött en rad bolag och potentiella investerare som antingen är intresserade av vår profylaktiska del eller av den terapeutiska delen samt en rad investerare som enligt deras interna regler inte får investera i noterade bolag. Genom att vi bildar två privata dotterbolag når vi en betydligt större krets av intressenter och kan fördjupa diskussioner med finansiärer som fokuserar på privata bolag. Investerare kan välja om de vill investera via börsen i hela bolaget på det sätt som sker idag, eller koncentrera sin investering till pneumokockvaccinet som idag är den produkt som kommit längst eller vårt cancervaccin som ligger tidigare i utvecklingen. Styrelsen anser att den här bolagsstrukturen skapar nya möjligheter för bolaget och är den mest gynnsamma vägen framåt utifrån ett aktieägarperspektiv, förklarar Anders Ericson, styrelseordförande i Abera.

– Under senaste året har vi mött ett antal intressenter, både nordiska och internationella, som varit positiva till våra projekt och teknologier. Många gånger har de regelverk som hindrar samarbeten eller investeringar i noterade bolag. Sverige är unika i att använda allmänheten som finansiärer i tidigt skede och internationellt är regelverken så klart inte anpassat för detta. Jag ser flera, redan upparbetade kontaktytor öppna sig i och med denna strukturförändring. Vår vaccinutveckling fortsätter gå väldigt bra och vi når milstolpe efter milstolpe. Denna omorganisation kommer inte påverka våra arbetssätt internt och vi kommer fortsätta vårt dedikerade arbete på samma sätt, säger Maria Alriksson, VD på Abera.

De två separata dotterbolagen kommer vara Pneubera AB som framförallt kommer innehålla rättigheterna till pneumokockvaccinkandidaten Ab-01.12 samt Obera Therapeutics AB med rättigheter för bolagets terapeutiska vaccin inom onkologi. Detaljer kring rättigheter och eventuella ytterligare projekt i dotterbolagen kommer utformas under närmaste tiden och anpassas för att skapa största möjliga aktieägarvärde.