Notice of Annual General Meeting 2022 in Abera Bioscience AB

English version below.

All documents related to the Notice of Annual General Meeting can be found here >

Kallelse till årsstämma i Abera Bioscience AB

Aktieägarna i Abera Bioscience AB (publ), org. nr. 556909-0904 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022 kl 13.00 i MAQS Advokatbyrå AB:s lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.  

Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som

 • är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 juni 2022, samt
 • senast måndagen den 13 juni 2022 anmält sig till årsstämman genom e-post till maria.alriksson@aberabio.com alternativt via post till Abera Bioscience AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Box 1747, 751 47 Uppsala.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren begära att föras in aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Aktieägare måste därför kontakta förvaltaren i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Fullmakter och behörighetshandlingar
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska postas till Bolaget och vara Bolaget tillhanda senast tisdag 7 juni 2022. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut angående
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Dispositioner beträffande Nolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 13. Val av
 14. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 15. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen
 17. Styrelsens förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställd samt om emission av teckningsoptioner
 18. Aktieägares förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram till föreslagen ny styrelseledamot samt om emission av teckningsoptioner
 19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Förslag under punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Föreslås att Johan Kristoffersson väljs till stämmans ordförande.

Förslag under punkt 3: Val av justeringsmän
Föreslås att Anders Ericson och Fredrik Juserius väljs till justeringsperson.

Förslag under punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt eventuella suppleanter
Föreslås att styrelsen består av fyra ledamöter varav en styrelseordförande. Föreslås att Bolaget har ett revisionsbolag och att inga suppleanter väljs.

Förslag under punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Föreslås att styrelsearvode på 100 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 50 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av Abera Bioscience AB godkända arvodesräkning.

Förslag under punkt 10a och 10b: Val av a. Styrelse och b. Revisor

 1. Föreslås omval Anders Ericson (ordförande), Cristina Glad och Fredrik Juserius. Föreslås nyval av Florence Vicaire. Joen Luirink har avböjt omval.
 2. Föreslås nyval av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PWC) till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kort presentation av Florence Viclaire:

Florence har över 25 års erfarenhet inom life science-sektorn och arbetat i Europa, Asien och USA. Efter examen som ingenjör i bioteknik från UTC de Compiègne i Frankrike, avslutade Florence en magisterexamen i marknadsföring och företagsledning från handelshögskolan ESSEC.

Under sin industriella karriär har Florence haft positioner inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Florence har också en erfarenhet som entreprenör, grundare och VD – hon var med och grundade en innovativ start-up inom diagnostisk där hon ledde utvecklingen under flera år innan hon sålde sina aktier och gick vidare i karriären. Innan hennes nuvarande roll som Global Business Leader for Gene Therapy (GT) på Cytiva och chef för GT-säljteamet, var Florence Global Solution Marketing Leader inom BioProcess-divisionen på GE Healthcare, med fokus på utvecklingen av erbjudandet för vaccintillverkning.

Florence passion är att växa och strukturera företag, samt att leda team och utveckla människor. Som tidigare grundare och VD för ett biotech-start-up har hon ett starkt entreprenöriellt tänk. Hon gillar att designa och implementera go-to-market-strategier. Hon tycker om att knyta samman människor för att möjliggöra givande samarbeten. Hon motiveras av utmaningar, genom att upptäcka nya sätt att göra framgångsrika affärer och genom att kontinuerligt lära sig.

Förslag under punkt 11: Beslut om bemyndigande av styrelsen
Föreslås att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 

Förslag under punkt 12: Styrelsens förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställd samt om emission av teckningsoptioner

Bakgrund och motiv

Bolaget har tidigare infört aktierelaterade incitamentsprogram till anställda och styrelseledamöter. Med anledning av nyanställning av Mats Lundgren som VP Research & Development föreslår styrelsen, att årsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till denne. Styrelsen bedömer att det är i samtliga aktieägares intresse att skapa ökad delaktighet i Bolagets utveckling och att deltagaren har ett långsiktigt intresse av att Bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagaren och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och Bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om införandet av förevarande incitamentsprogram på nedan angivna villkor.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 40 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 200 kronor och en ökning med antalet aktier om maximalt 40 000 stycken (med förbehåll för eventuell omräkning).

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Mats Lundgren. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera aktuellt incitamentsprogram.
 2. För varje teckningsoption ska erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, utfört av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden.
 5. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs per aktie motsvarande 400% av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden tio handelsdagar som föregår stämman. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
 6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2025 till och med den 1 september 2025.
 7. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Detaljerat beslutsförslag, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, framgår av styrelsens fullständiga beslutsförslag (inklusive bilaga).
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Tilldelning m.m.

Eftersom teckningsoptionerna tecknas av deltagaren till marknadsvärdet finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att teckna teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier.

Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Ett villkor för att erhålla tilldelning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet är att den anställde ingår ett optionsavtal varigenom Bolaget äger rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Marknadsvärde för teckningsoptionerna

Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande aktien om 8,55 kronor uppgår marknadsvärdet för teckningsoptionerna, enligt en preliminär värdering utförd av Optionspartner AB, till 0,18 kronor. Black & Scholes värderingsmodell har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 1,538% och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 43,5%.

Kostnader m.m.

Teckningsoptionerna tecknas till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emission eller utnyttjande av teckningsoptionerna. Bolaget har därför inte bedömt det nödvändigt att införa några säkringsarrangemang i samband med programmet.

Övriga kostnader förväntas vara hänförliga till administration av programmet samt arvoden till externa rådgivare och externt värderingsinstitut.

Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal. 

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner utgivna inom ramen för programmet kan upp till 40 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om 0,34% av antalet aktier och röster i Bolaget. Tillsammans med teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt förslag till incitamentsprogram till föreslagen ny styrelseledamot, punkt 13, samt teckningsoptioner som har tilldelats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, men som ännu inte har blivit utnyttjade för teckning av aktier, uppgår den högsta utspädningen till cirka 1,87% av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserat på antalet utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Utspädningseffekten har beräknat som det maximala antalet aktier och röster som kan emitteras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Utestående incitamentsprogram i Bolaget

I Bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Incitamentsprogram till anställda år 2020. Vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 beslutades om emission av 55 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023 till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 55 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,47%.

Incitamentsprogram till styrelseledamöter år 2020. Vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 beslutades om emission av 100 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023 till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 100 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,86%.

 

Förslag under punkt 13: Aktieägares förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram till föreslagen ny styrelseledamot samt om emission av teckningsoptioner

Bakgrund och motiv

Bolaget har tidigare infört aktierelaterade incitamentsprogram till anställda och styrelseledamöter. Med anledning av förslag om utseende av Florence Vicaire som styrelseledamöter föreslår aktieägaren Peter Nilsson, representerande cirka 2,07% av aktierna och rösterna i Bolaget (”Förslagsställaren”), att årsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till denne, förutsatt att de väljs till Bolagets styrelse vid årsstämman. Förslagsställaren bedömer att det är i samtliga aktieägares intresse att skapa ökad delaktighet i Bolagets utveckling och att deltagarna har ett långsiktigt intresse av att Bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och Bolagets aktieägare.

Förslagsställaren föreslår därför att bolagsstämman beslutar om införandet av förevarande incitamentsprogram på nedan angivna villkor.

Emission av teckningsoptioner

Förslagsställaren föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 25 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 2 000 kronor och en ökning med antalet aktier om maximalt 25 000 stycken (med förbehåll för eventuell omräkning).

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Florence Vicaire. Rätt att teckna teckningsoptioner är villkorad av att denna individ väljs till styrelseledamot vid årsstämman. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera aktuellt incitamentsprogram.
 2. För varje teckningsoption ska erläggas en premie motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, utfört av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell.
 3. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast tre veckor efter beslutet.
 4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden.
 5. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs per aktie motsvarande 400% av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden tio handelsdagar som föregår stämman. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
 6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juli 2025 till och med den 1 september 2025.
 7. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Detaljerat beslutsförslag, inklusive fullständiga villkor för teckningsoptionerna, framgår av Förslagsställarens fullständiga beslutsförslag (inklusive bilaga).
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Tilldelning m.m.

Eftersom teckningsoptionerna tecknas av deltagarna till marknadsvärdet finns inga prestationsvillkor som behöver uppfyllas för att bli erbjuden att teckna teckningsoptioner eller för att utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier.

Teckningsoptionerna är fritt överlåtbara. Ett villkor för att erhålla tilldelning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet är att den anställde ingår ett optionsavtal varigenom Bolaget äger rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarnas uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. 

Marknadsvärde för teckningsoptionerna

Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande aktien om 8,55 kronor uppgår marknadsvärdet för teckningsoptionerna, enligt en preliminär värdering utförd av Optionspartner AB, till 0,18 kronor. Black & Scholes värderingsmodell har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 1,538% och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 43,5%.

Kostnader m.m.

Teckningsoptionerna tecknas till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med emission eller utnyttjande av teckningsoptionerna. Bolaget har därför inte bedömt det nödvändigt att införa några säkringsarrangemang i samband med programmet.

Övriga kostnader förväntas vara hänförliga till administration av programmet samt arvoden till externa rådgivare och externt värderingsinstitut.

Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Förslagsställaren i samråd med externa rådgivare.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner utgivna inom ramen för programmet kan upp till 25 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om 0,22% av antalet aktier och röster i Bolaget. Tillsammans med teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt styrelsens förslag till incitamentsprogram till anställd, punkt 12, samt teckningsoptioner som har tilldelats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, men som ännu inte har blivit utnyttjade för teckning av aktier, uppgår den högsta utspädningen till cirka 1,87% av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsberäkningen har baserat på antalet utgivna aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Utspädningseffekten har beräknat som det maximala antalet aktier och röster som kan emitteras vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, dividerat med det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter sådana emissioner. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Utestående incitamentsprogram i Bolaget

I Bolaget finns följande utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Incitamentsprogram till anställda år 2020. Vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 beslutades om emission av 55 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023 till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 55 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,47%.

Incitamentsprogram till styrelseledamöter år 2020. Vid extra bolagsstämma den 2 december 2020 beslutades om emission av 100 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Samtliga teckningsoptioner i programmet tecknades av deltagare. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget under perioden 16 november 2023 till och med den 16 december 2023 till en teckningskurs om 24,50 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 100 000 aktier att emitteras, motsvarande en utspädning om cirka 0,86%.

 

Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.aberabio.com och på Bolagets kontor, Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala som senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

***

Stockholm i maj 2022
Abera Bioscience AB
Styrelsen

 

____________________________________________________

 

Notice of Annual General Meeting in Abera Bioscience AB


The shareholders in Abera Bioscience AB, reg. no. 556909-0904 (“Company”), are hereby invited to attend the Annual General Meeting Tuesday 14th of June 2022 at 13.00 in MAQS Advokatbyrå AB’s office at Stureplan 19, Stockholm.

Registration and the right to participate
The person who has the right to participate in the Annual General Meeting

 • must be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Friday June 3, 2022, and
 • has no later than Monday June 13, 2022, registered for the Annual General Meeting by e-mail to maria.alriksson@aberabio.com or by post to Abera Bioscience AB (publ), “Annual General Meeting 2022”, Box 1747, 751 47 Uppsala, Sweden

When register, the name, personal or organization number and number of shares to be represented must be stated, as well as, where applicable, information about a deputy, representative or assistant.

Nominee-registered shares
Shareholders with nominee-registered shares must request from the nominee to enter the share register with Euroclear Sweden AB in order to be able to participate in the Annual General Meeting (registration of voting rights). Shareholders must therefore contact the nominee in good time and register their shares with their voting rights in accordance with the nominee’s instructions.

Powers of attorney and authorization documents
Shareholders who are unable to attend the Annual General Meeting in person may appoint one or more proxies. In such cases, shareholders must issue a written, dated and signed power of attorney for each proxy. The original power of attorney must be mailed to the Company and be received by the Company no later than Tuesday June 7, 2022. Anyone representing a legal entity must also enclose a copy of the registration certificate or equivalent authorization documents showing authorized signatories.

 

Proposed Agenda

 1. Election of Chairman of the Meeting
 2. Preparation and approval of the voting list
 3. Election of one or more persons to attest the minutes
 4. Consideration of whether the meeting has been duly convened
 5. Approval of the Agenda
 6. Presentation of the Annual report and Audit report
 7. Resolution regarding
  1. Determination of the Income statement and Balance sheet
  2. Allocations of the Company’s result according to the adopted Balance sheet
  3. Discharge from liability for the Company’s Board of Directors and CEO
 8. Determination of the numbers of Board members and Auditors and any deputies.
 9. Determination of remuneration for the Board and Auditors
 10. Election of
  1. Board of Directors and deputies
  2. Auditors and deputy auditors
 11. Resolution authorizing the Board of Directors
 12. The board of directors’ of Abera Biosciences AB proposed resolution on the introduction of a long-term incentive program for an employee and issue of warrants
 13. Shareholder’s in Abera Biosciences AB proposed resolution on the introduction of a long-term incentive program for a proposed new board member and issue of warrants
 14. Closing of the General Meeting

 

Proposals

Proposal of item 1: Election of Chairman of the Meeting
Proposed that Johan Kristofferson is elected to chairman of the meeting.

Proposal of item 3: Election of one or more persons to attest the minutes
Proposed that Fredrik Juserius and Anders Ericson is elected to attest the minutes.

Proposal of item 8; Determination of number of board members and auditors
Proposed that the board consist of four members whereof one is chairman of the board. Suggested that the Company has one Auditing Company and that no deputies are elected.

Proposal of item 9; Determination of remuneration for the Board and auditors
Proposed that remuneration of 100 000 sek per year to the chairman of the baord and 50 000 sek per year to each board member shall be paid.

Fees to the auditor shall be paid in accordance with by the auditing Company issued and by Abera Bioscience AB approved fee note.

Proposal of item 10a and 10b; Election of a. Board of Directors and b. Auditor

 1. Proposed to re-election of Anders Ericson (chairman), Cristina Glad and Fredrik Juserius. Proposed election of Florence Vicaire. Joen luirink has declined re-election.
 2. Proposed to elect of Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB as audit firm for the period up until the next Annual General Meeting.

Short presentation of Florence Vicaire.

Florence has over 25 years of progressive experience in the life sciences sector and worked in Europe, Asia and US. After graduating as engineer in Biotechnology from the UTC de Compiègne in France, Florence completed a master’s degree in Marketing and Business Management from the ESSEC business school.

In her industrial career, Florence has held marketing, sales, and business development positions. Florence has also an experience as start-up founder and CEO; she co-founded an innovative start-up developing a point of care diagnostic device which she developed before selling her shares. Prior to her current role as Global Business Leader for Gene Therapy (GT) at Cytiva and leading the GT sales team, Florence was Global Solution Marketing Leader within the BioProcess division of GE Healthcare, focusing on the development of the offering for vaccine manufacturing.

Florence passion is to grow and structure businesses, as well as leading teams and developing people. As a former biotech start-up founder and CEO, she has a strong entrepreneurial mindset. She likes designing and implementing go-to-market strategies. She enjoys connecting people to enable fruitful collaborations. She is motivated by challenges, by discovering new ways to make successful business and by continuously learning. Being part of Abera Bioscience board will fulfil her aspirations.

Proposal of item 11; Resolution authorising the Board of Directors
Proposed that the Board be authorized, until the next Annual General Meeting, to on one or more occasions, issue shares, warrants or convertibles, with or without preferential rights for shareholders, and within the limits of the Articles of Association, paid in cash, in kind or by set-off.

A valid decision requires that the proposal is supported by shareholders with at least two thirds of both the votes and the shares represented at the Annual General Meeting.

 

Proposal of item 12; The board of directors’ proposed resolution on the introduction of a long-term incentive program for an employee and issue of warrants

Background and motives

The Company has previously introduced share-based incentive programs for employees and board members. In connection with the proposal for the appointment of Mats Lundgren as VP Research & Development, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves on the introduction of a long-term incentive program for him. The board of directors’ assessment is that it is in the interest of all shareholders to create increased participation in the Company’s development and that the participant has a long-term interest in a satisfactory development in the value of the Company’s shares. A long-term shareholder commitment is expected to stimulate an increased interest in the business and the performance of the Company as a whole and to increase the motivation of the participant and aims to achieve a greater community of interest between the participant and the Company’s shareholders.

The board of directors therefore proposes that the general meeting resolve on the introduction of the present incentive program on the terms and conditions set out below.

Issue of warrants

The board of directors proposes that the general meeting resolve to issue not more than 40,000 warrants with deviation from the shareholders’ preferential rights, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 3,200 an increase in the number of shares of not more than 40,000 shares, if fully exercised (subject to possible recalculation).

The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. The right to subscribe for the warrants shall vest in Mats Lundgren. The reason for the deviation from the shareholders’ preferential rights is to implement this incentive program.
 2. A premium shall be paid for each warrant equal to the market value of the warrant at the time of subscription, as determined by an independent valuation institute or audit firm. The market value of the option shall be calculated according to the Black & Scholes valuation model.
 3. Subscription shall be made on a subscription list within two weeks from the date of the resolution. Payment shall be made in cash within three weeks of the date of the resolution.
 4. The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.
 5. Payment for shares upon exercise of warrants shall be made in cash at a subscription price per share equal to 400% of the volume weighted average price for the Company’s shares noted on the official list of Spotlight Stock Market during a period of ten trading days prior to the general meeting, rounded to the nearest full SEK 0.01.
 6. The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing on 1 July 2025 and up to and including 1 September 2025.
 7. Shares that are subscribed upon exercise of the warrants entitle to a dividend for the first time on the record date for dividends that occurs immediately after the new shares are registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 8. Detailed resolution proposal, including complete terms and conditions for the warrants, are set out in the board of directors’ complete proposal (including appendix).
 9. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Subscription etc.

As the warrants are subscribed for by the participant at market value, there are no performance conditions that need to be met in order to be offered to subscribe for warrants or to exercise the warrants to subscribe for shares.

The warrants are freely transferable. It is a condition of receiving an award of warrants under the incentive program that the employee enters into an option agreement with whereby the Company has the right to repurchase the warrants if the participant’s employment is terminated or if the participant in turn wishes to transfer the warrants.

Market value of the warrants

Based on a market value of the underlying share of SEK 8.55, the market value of the warrants, according to a preliminary valuation carried out by Optionspartner AB, amounts to SEK 0.18. The Black & Scholes valuation model has been used for the preliminary valuation of the warrants, assuming a risk-free interest rate of 1.538% and an estimated volatility over the life of the warrants of 43.5%. 

Costs etc.

The warrants are subscribed at a price corresponding to their market value, which means that no social security charges will be incurred by the Company in connection with the issue or exercise of the warrants. The Company has therefore not deemed it necessary to introduce any hedging arrangements in connection with the program.

Other costs are expected to be related to the administration of the program and fees to external advisors and an external valuation Company.

The program is not expected to have a material impact on key performance indicators.

 Preparation of the proposal

The proposal has been prepared by the board of directors in consultation with external advisors.

Dilution

In the event of full subscription of all warrants issued under the program, up to 40,000 shares (subject to any recalculation) may be issued, corresponding to a maximum dilution of 0.34% of the number of shares and votes in the Company. Together with the warrants proposed to be issued under the proposal for an incentive program for a proposed new board member, item 13, and warrants granted under previous incentive programs, but not yet exercised for the subscription of shares, the maximum dilution amounts to approximately 1.87% of the number of shares and votes in the Company. The dilution calculation has been based on the number of issued shares in the Company at the time of the notice of the annual general meeting. The dilution effect has been calculated as the maximum number of shares and votes that can be issued upon full subscription of the warrants, divided by the total number of shares and votes in the Company after such issues.

Majority requirement

A valid resolution under this proposal is conditional upon the support by at least nine tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting. 

Outstanding incentive programs of the Company

The Company has the following outstanding share-based incentive programs.

Incentive program for employees 2020. At the extraordinary general meeting on 2 December 2020, to carry out a private placement of 55,000 warrants to employees of the Company. All the warrants in the program were subscribed by participants. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the Company during the period 16 November 2023 up to and including 16 December 2023 at a subscription price of SEK 24.50 per share. Upon full exercise of the warrants, a maximum of 55,000 shares will be issued, corresponding to a dilution of approximately 0.47%.

Incentive program for board members in 2020. At the extraordinary general meeting on 2 December 2020, it was resolved to carry out a private placement of 100,000 warrants to board members of the Company. All the warrants in the program were subscribed by participants. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the Company during the period 16 November 2023 up to and including 16 December 2023 at a subscription price of SEK 24.50 per share. Upon full exercise of the warrants, a maximum of 100,000 shares will be issued, corresponding to a dilution of approximately 0.86%.

 

Proposal of item 13; Shareholder’s in Abera Biosciences AB proposed resolution on the introduction of a long-term incentive program for a proposed new board member and issue of warrants 

Background and motives

The Company has previously introduced share-based incentive programs for employees and board members. In connection with the proposal to appoint Florence Vicaire as a board member, the shareholder Peter Nilsson, representing approximately 2.07 % of the shares and votes of the Company (the “Proposer”), proposes that the annual general meeting resolves to establish a long-term incentive program for this individual, subject to their election as a board member of the Company at the annual general meeting. The Proposer’s assessment is that it is in the interest of all shareholders to create greater participation in the Company’s development and that the participants have a long-term interest in a satisfactory development in the value of the Company’s shares. Long-term shareholder engagement is expected to stimulate an increased interest in the business and the performance of the Company as a whole and to increase the motivation of the participants and aims to achieve a greater community of interest between the participants and the Company’s shareholders.

The Proposer therefore proposes that the general meeting resolve on the introduction of the present incentive program on the terms and conditions set out below. 

Issue of warrants

The Proposer proposes that the general meeting resolve to issue not more than 25,000 warrants with deviation from the shareholders’ preferential rights, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 2,000 and an increase in the number of shares of not more than 25,000 shares, if fully exercised (subject to possible recalculation).

The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. The right to subscribe for the warrants shall vest in Florence Vicaire. The right to subscribe for warrants is conditional on this individual being elected as a board member at the annual general meeting. The reason for the deviation from the shareholders’ preferential rights is to implement this incentive program.
 2. A premium shall be paid for each warrant equal to the market value of the warrant at the time of subscription, as determined by an independent valuation institute or audit firm. The market value of the option shall be calculated according to the Black & Scholes valuation model.
 3. Subscription shall be made on a subscription list within two weeks from the date of the resolution. Payment shall be made in cash within three weeks of the date of the resolution.
 4. The board of directors shall be entitled to extend the subscription and payment period.
 5. Payment for shares upon exercise of warrants shall be made in cash at a subscription price per share equal to 400% of the volume weighted average price for the Company’s shares noted on the official list of Spotlight Stock Market during a period of ten trading days prior to the general meeting, rounded to the nearest full SEK 0.01.
 6. The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing on 1 July 2025 and up to and including 1 September 2025.
 7. Shares that are subscribed upon exercise of the warrants entitle to a dividend for the first time on the record date for dividends that occurs immediately after the new shares are registered with the Swedish Companies Registration Office and entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB.
 8. Detailed resolution proposal, including complete terms and conditions for the warrants, are set out in the board of directors’ complete proposal (including appendix).
 9. The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Subscription etc.

As the warrants are subscribed for by the participants at market value, there are no performance conditions that need to be met in order to be offered to subscribe for warrants or to exercise the warrants to subscribe for shares.

The warrants are freely transferable. It is a condition for receiving an allocation of warrants under the incentive scheme that the employee enters into an option agreement with whereby the Company has the right to repurchase the warrants if the participant’s appointment is terminated or if the participant in turn wishes to transfer the warrants. 

Market value of the warrants

Based on a market value of the underlying share of SEK 8.55 the market value of the warrants, according to a preliminary valuation carried out by Optionspartner AB amounts to SEK 0.18. The Black & Scholes valuation model has been used for the preliminary valuation of the warrants, assuming a risk-free interest rate of 1.538% and an estimated volatility over the life of the warrants of 43.5%.

Costs etc.

The warrants are subscribed at a price corresponding to their market value, which means that no social security charges will be incurred by the Company in connection with the issue or exercise of the warrants. The Company has therefore not deemed it necessary to introduce any hedging arrangements in connection with the program.

Other costs are expected to be related to the administration of the program and fees to external advisors and an external valuation Company.

The program is not expected to have a material impact on key performance indicators.

Preparation of the proposal

The proposal has been prepared by the Proposer in consultation with external advisors. 

Dilution

In the event of full subscription of all warrants issued under the program, up to 25,000 shares (subject to any recalculation) may be issued, corresponding to a maximum dilution of 0.22% of the number of shares and votes in the Company. Together with the warrants proposed to be issued under the board of directors’ proposal for an employee incentive program, item 12, and warrants granted under previous incentive programs, but not yet exercised for the subscription of shares, the maximum dilution amounts to approximately 1.87% of the number of shares and votes in the Company. The dilution calculation has been based on the number of issued shares in the Company at the time of the notice of the annual general meeting. The dilution effect has been calculated as the maximum number of shares and votes that can be issued upon full subscription of the warrants, divided by the total number of shares and votes in the Company after such issues. 

Majority requirement

A valid resolution under this proposal is conditional upon the support by at least nine tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the meeting. 

Outstanding incentive programs of the Company

The Company has the following outstanding share-based incentive programs.

 

Incentive program for employees 2020. At the extraordinary general meeting on 2 December 2020, to carry out a private placement of 55,000 warrants to employees of the Company. All the warrants in the program were subscribed by participants. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the Company during the period 16 November 2023 up to and including 16 December 2023 at a subscription price of SEK 24.50 per share. Upon full exercise of the warrants, a maximum of 55,000 shares will be issued, corresponding to a dilution of approximately 0.47%.

 

Incentive program for board members in 2020. At the extraordinary general meeting on 2 December 2020, it was resolved to carry out a private placement of 100,000 warrants to board members of the Company. All the warrants in the program were subscribed by participants. Each warrant entitles the holder to subscribe for one (1) share in the Company during the period 16 November 2023 up to and including 16 December 2023 at a subscription price of SEK 24.50 per share. Upon full exercise of the warrants, a maximum of 100,000 shares will be issued, corresponding to a dilution of approximately 0.86%.

 

Provision of documents for the AGM

The annual report and the auditor’s report for the Company, as well as the Board’s complete proposal for resolutions will be kept available on the Company’s website www.aberabio.com and at the Company’s office, Abera Bioscience, Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala no later than three weeks before the Annual General Meeting. It will be sent to shareholder who has requested it and state his postal address.

Shareholders who are present at the Annual General Meeting have the right to request information in accordance with Chapter 7. Section 32 of the Swedish Companies Act (2005: 551).

***

Stockholm, May 2022
Abera Bioscience AB
The Board of Directors