Abera Bioscience AB publicerar delårsrapport Q1 2022

Sammanfattning av delårsrapport Q1 2022.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 300 (2) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 013 (-2 425) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,35 (-0,26) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (95) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Den 19 januari skickade bolaget ut en uppdatering kring den fortsatta forskningen inom onkologi med beskrivningar av de två prioriterade områdena; terapeutiska vaccin och plattformar inom ”drug delivery”.
 • Den 29 mars meddelade bolaget att de tecknar avtal med NortX Biologics om GMP-tillverkning och verifiering av tillverkningsprocesser för Aberas vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 28 april meddelade bolaget att de tecknar ett strategiskt partnerskapsavtal med det belgiska neoantigen-bolaget myNEO för samarbete inom individanpassade cancervaccin.
 • Bolaget har publicerat VD-intervjuer med fördjupning i olika delar av verksamheten i syfte att öka förståelsen för bolaget, forskningen och utvecklingen. Dessa finns på Aberas hemsida och Aberas YouTube-kanal.
 • Den 2 maj välkomnade bolaget Mats Lundgren som ny VP Research & Development. Han blir i och med detta heltidsanställd på Abera och lämnar sitt uppdrag som konsult.
 • Den 9 maj meddelade bolaget att de erhåller drygt en miljon kronor i bidrag från Vinnova och Tillväxtverket för att verifiera pneumokock-vaccinets produktionsprocesser på Testa Center.

 

 

VD HAR ORDET

Första delen av 2022 har inneburit stort fokus på bolagets två viktigaste verksamhetsområden – vaccinkandidaten mot pneumokocker, Ab-01.12 och immunonkologi.

Vi arbetar nu intensivt med att förbereda Ab-01.12 för kliniska studier. En viktig milstolpe var att hitta en erfaren kontraktstillverkare som kan möta våra krav på tajta deadlines, kostnadseffektivitet och god samarbetsförmåga vid utveckling av tillverknings-processerna. Under mars signerade vi samarbetsavtal med den svenska CDMOn NorthX Biologics för processutveckling och GMP-tillverkning av Ab-01.12. Det inledande arbetet har bekräftar vår förhoppning om att våra organisationer kompletterar varandra väl och projektet präglas av ett tätt samarbete där Abera har en aktiv del vilket utvecklar vår interna kompetens inom tillverkning av vår plattform. För att verifiera delar av produktionsprocesserna kommer vi göra en del av arbete i Testa Center i Uppsala – en testbädd för biologisk produktion som stöds av bl.a. Vinnova och Cytiva. Det känns bra att vi kan använda den infrastruktur som Sverige byggt upp i syfte att hjälpa forskningsintensiva bolag ta steget till storskalig produktion. Det återspeglar sig i lägre kostnader och att vi kan skjuta något på investeringarna i eget laboratorium.

Parallellt med det intensiva arbetet med pneumokockvaccinet har vi accelererat arbetet inom immunonkologi. I slutet av April kunde vi berätta att vi slutit ett strategiskt samarbetsavtal med myNEO – ett innovativt bolag som arbetar med neoantigen. Individanpassad behandling av cancer är ett hett område och vår approach med neoantigen i kombination med våra vaccinplattformar verkar lovande. Proof-of-concept-studier pågår och för att spara tid i utvecklingen planerar vi samtidigt för nästa steg där vår plug’n’play-liknande teknologi kan skapa mest nytta. Samarbetet med myNEO är spännande och genom deras plattform kan vi identifiera rätt neoantigen för respektive tumör och använda dessa i våra cancervaccin.

PhD Mats Lundgren, som under en tid jobbat deltid som bolagets utvecklingschef lämnar nu sin konsultroll och tar anställning i Abera på heltid som bolagets VP Research & Development med fokus på utveckling av vaccinkandidater till klinisk fas. Mats Lundgren är, med sina 35 års erfarenhet i branschen, en de mest erfarna vaccinutvecklarna i Sverige med avseende på både djup och bredd. Vi är därför glada och stolta över Mats entusiasm och att han ser stor potential i plattformarna och bolaget. Ass. Prof. Joen Luirink kommer framåt fokusera på plattformsutveckling i rollen som CTO.

I april publicerade bolaget en serie VD-intervjuer där vi i respektive intervju fokuserat på olika delar av verksamheten; plattformsteknologier, pneumokock-vaccinet, immunonkologi samt pipeline-projekt och planer. Vi är medvetna om att vårt område kan vara svårt att förstå och syftet är därför att skapa större förståelse för verksamheten hos aktieägare och gemene man. Inspelningarna finns att se på bolagets hemsida och YouTube-kanal.

Under den kommande perioden kommer vi fortsätta fokusera på tillverkningsprocessen för pneumokock-vaccinet – kunskap och metoder som kan återanvändas vid utvecklingen av kommande vaccinkandidater eftersom vi arbetar med plattformar som ger skalfördelar. Dessutom inleds ytterligare utveckling inom immunonkologi i syfte att utveckla konkurrenskraftiga lösningar där det idag finns utmaningar och trånga sektorer.

 

Läs rapporten här:

Delårsrapport Q1 2022 Abera Bioscience