Abera starts toxicology studies for pneumococcus vaccine candidate and reach the next milestone towards clinic

Abera Bioscience AB (“Abera” or the “Company”) announces that the toxicological studies for the universal pneumococcus vaccine candidate, Ab-01.12, is initiated which is an important milestone in the development towards clinical studies. In 2022, the company scaled up and adapted production to large-scale processes and finished the project woth producing a batch for the toxicological studies that verified that the production is cost-effective and maintains high quality.

Abera Bioscience is a biotechnology company creating vaccine candidates based on their proprietary vaccine platform BERA. The platform enables the development of vaccine candidates against various diseases and the company’s main candidate, Ab-01.12, is a nasal vaccine candidate against pneumococcus.

Pneumococcus is a bacterium that causes e.i. pneumonia, meningitis, sepsis and upper respiratory infections. It is primarily children and the elderly that suffer most, and pneumococcus infections causes over 1.5 million deaths per year. There are close to 100 known variants of the pneumococcal bacteria and existing vaccines protects against 13-22% of these variants. Ab-01.12 is a universal vaccine that aims to protect against all variants and is given as a nasal spray where it creates a mucosal protection which may also reduce transmission of disease in society.

“Starting the toxicology studies is an important milestone for Abera as these studies are a vital part of the application for clinical studies. Late last year, we produced material for these studies, which in itself was an important milestone because it was the goal of last year’s intensive work to scale up and adapt the production process to GMP requirements. We can now state that we have a robust and very cost-effective production and assess that the production costs of the vaccine will be a fraction compared to existing pneumococcal vaccines on the market. The toxicological studies and the subsequent analyses will take place during the first half of 2023 and after that Abera will apply to start clinical studies. Pneumococcus is still the bacteria that kills the most people worldwide, and through broader protection and lower manufacturing costs, we hope to counteract this,” says Maria Alriksson, CEO at Abera Bioscience.

_______________________________

 

Abera startar toxikologiska studier för vaccinkandidat mot pneumokocker och når nästa milstolpe på väg mot klinik

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) meddelar att toxikologiska studier inleds under vecka tre för vaccinkandidaten mot pneumokocker, Ab-01.12, vilket är en viktig milstolpe i utvecklingen mot kliniska studier. Bolaget har under 2022 skalat upp och anpassat produktionen till storskaliga processer och avslutade projektet med att producera en batch för de toxikologiska studierna som verifierade att produktionen är kostnadseffektiv och håller hög kvalitet.

 Abera Bioscience är ett biotechbolag som skapar vaccinkandidater baserat på deras patenterade vaccinplattform BERA. Plattformen möjliggör utveckling av vaccinkandidater mot olika sjukdomar och bolagets huvudkandidat, Ab-01.12 är en vaccinkandidat mot pneumokocker som ges via nässpray.

Pneumokocker är en bakterie som orsakar bl.a. lunginflammation, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och övre luftvägsinfektioner. Det är framförallt barn och äldre som drabbas hårt och bakterien orsakar över 1,5 miljoner dödsfall per år. Det finns närmare 100 kända varianter av pneumokock-bakterien och befintliga vaccin skyddar mot 13-22% av dessa. Ab-01.12 är ett universellt vaccin som ämnar skydda mot alla varianter och ges som nässpray där den också skapar ett lokalt skydd vilket kan minska smittspridningen i samhället.

”Att starta de toxikologiska studierna är en viktig milstolpe för Abera eftersom dessa studier är en vital del i ansökan för att inleda kliniska studier. Innan nyår producerade vi material till dessa studier vilket i sig var en viktig milstolpe eftersom det var målsättningen med förra årets intensiva arbete med att skala upp och anpassa produktionsprocessen till GMP-krav. Vi kan nu konstatera att vi har en robust och mycket kostnadseffektiv produktion och bedömer att vaccinets produktionskostnader kommer vara bråkdel jämfört med befintliga pneumokockvacciner på marknaden. De toxikologiska studierna och de efterföljande analyserna kommer pågå under första halvåret av 2023 och därefter kommer vi ansöka om att få starta kliniska studier. Pneumokocker är fortfarande den bakterie som dödar flest människor och genom ett bredare skydd och lägre tillverkningskostnader hoppas vi kunna motverka detta” säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.