Abera Bioscience publicerar Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké för 2022.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅRET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 850 (1 190) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 380 (-9 165) kSEK.
 • Resultat per aktie: -1,66 (-0,90) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 86 (93) %.

 

FINANSIELL ÖVERSIKT FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 14 (421) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 533 (-2 611) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,38 (-0,25) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 86 (72) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2022

 • Den 29 mars meddelade bolaget att de tecknar avtal med NorthX Biologics om GMP-tillverkning och verifiering av tillverkningsprocesser för Aberas vaccinkandidat mot pneumokocker,
  Ab-01.12.
 • Den 28 april meddelade bolaget att de tecknar ett strategiskt partnerskapsavtal med det belgiska neoantigen-bolaget myNEO för samarbete inom individanpassade cancervaccin.
 • Den 2 maj välkomnade bolaget Mats Lundgren som ny VP Research & Development. Han blir i och med detta, heltidsanställd på Abera och lämnar sitt uppdrag som konsult.
 • Den 9 maj meddelade bolaget att de erhåller drygt en miljon kronor i bidrag från Vinnova och Tillväxtverket för att verifiera pneumokock-vaccinets produktionsprocesser på Testa Center.
 • Den 14 juni höll bolaget årsstämma. Florence Vicaire valdes in som ny styrelseledamot. Joen Luirink avböjde omval till styrelsen men är fortsatt engagerad i bolagets verksamhet som CTO. Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för PhD Mats Lundgren och Florence Vicaire.
 • Den 15 juni meddelade bolaget att de genomfört en lyckad uppskalning av produktionsprocessen för bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker Ab-01.12.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2022

 • Den 29 november genomförde bolaget en riktad nyemission som tillförde bolaget 7 000 kSEK före emissionskostnader (ca 10 KSEK), till en grupp externa kvalificerade investerare. Teckningskursen på 5,25 SEK, motsvarade den handelsviktade kursen 20 handelsdagarna före emissionen till och med den 2022-11-24.
 • Den 5 december meddelade bolaget att Analyshuset Carlsquare inleder bevakning av Abera Bioscience och samtidigt publicerade en initieringsanalys.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2022

 • Den 19 januari meddelade bolaget att de inleder toxikologiska studier för sin vaccinkandidat Ab-01.12 och når nästa milstolpe mot klinik.

 

VD HAR ORDET

Vi kan nu sammanfatta år 2022 som ett intensivt och lyckat år för Abera som utvecklats och nått flera viktiga milstolpar trots en turbulent omvärld.

Ett prioriterat projekt är vår vaccinkandidat mot pneumokocker (bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation) där vi under 2022 gjorde stora framsteg – från formulering och pre-kliniska studier, till en GMP-anpassad produktionsprocess och toxikologiska studier som startade i januari 2023. När vi började arbetet med att skala upp och anpassa produktionsprocessen uppskattade flera CDMOs att processutvecklingen skulle ta dubbelt så långt tid och vara avsevärt dyrare än vad vi, tillsammans med NorthX Biologics och Testa Center nu har gjort. Jag är stolt över detta samarbete och över vårt utvecklingsteam som dessutom har ökat effektiviteten och kvalitén i processen. I december gjorde vi en tillverknings-batch för de toxikologiska studierna som avslutade detta projekt och där vi nu kan dra slutsatsen att vi har en robust och mycket kostnadseffektiv process som i sin tur kan resultera i ett lågt Cost-of-Gods i slutprodukten.

Under 2023 fokuserar vi på att ta de nödvändiga stegen för att kunna starta kliniska studier – toxikologiska studier med efterföljande analyser kommer pågå under första halvåret varvid vi parallellt kommer utveckla analysmetoder, komplettera prekliniska data och förbereda den regulatoriska dokumentationen. Därefter kan vi skicka in ansökan om att starta de kliniska studierna, producera en GMP- batch för de kliniska studierna och förhoppningsvis inleda klinisk fas 1 tillsammans med Radboud UMC. Som tidigare kommunicerat bedömer vi att bolaget kommer behöva ytterligare 14-18 miljoner SEK för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas I. Vi har flera goda möjligheter till bidragsfinansiering för projektet och vi för parallellt diskussioner rörande andra former av finansiering.

I slutet av året genomförde vi en riktad nyemission till en liten grupp externa kvalificerade investerare som tillförde bolaget ca 7 miljoner SEK. Emissionen gjordes på den handelsviktade riktkursen de senaste 20 dagarna för emissionen vilket kan ses som ett styrkebesked med tanke på den turbulenta finansiella marknaden och det faktum att många mindre bolaget fått ge höga rabatter när de tagit in pengar under hösten. Detta kapitaltillskott ger oss möjlighet att fortsätta våra prioriterade aktiviteter inom pneumokocker och immunonkologi utan att behöva ta några onödiga ekonomiska risker men vi kommer också framgent vara fortsatt återhållsamma med våra kostnader.

Ett annat prioriterat projekt är immunonkologi där vi fortsätter utforska möjligheterna med vår plattform inom området med målsättningen att ha proof-of-concept-data under 2023. Under föregående år stakade vi ut strategin för att använda vår plattform i kombination med neoantigen och vi inledde ett strategiskt samarbete med myNEO som specialiserar sig på att prediktera immunogena neoantigen. Vi ser ett stort intresse för området och med lovande data kommer vi kunna accelerera utvecklingen med fler samarbeten.

Som litet bolag är det viktigt att prioritera våra resurser och vi har under 2022 haft stort fokus på vaccinkandidaten mot pneumokocker samt immunonkologi. Då Ab-01.12 nu går in i en ny fas i och med starten av de toxikologiska studierna hoppas vi kunna frigöra resurser för att driva vår pipeline framåt och under året höja prioriteten för ytterligare en till två vaccinkandidater i pipeline.

Vi kan se tillbaka på ett intensivt och utvecklande år och blickar med spänning och tillförsikt framåt mot ett spännande 2023.

Vi vill också passa på och tacka våra ägare, nya som gamla, och våra samarbetspartners för ert stöd i att utveckla nya, effektiva vacciner mot livshotande sjukdomar och mot kommande pandemier.

Delårsrapporten finns att läsa här:

Bokslutskommuniké 2022 Abera Bioscience