Abera Bioscience AB publicerar kvartalsrapport för Q1 2021

Abera Bioscience AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q1 2021.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 (306) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 425 (-463) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,32 (-0,066) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 95 (80) %.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Bolaget blev den 15 januari 2021 godkända för handel på Spotlight Stock Market, under förutsättning att lägstanivån på IPOn och spridningskravet uppfylldes.
 • Styrelsen beslutade samma dag att, med bemyndigande från extra bolagsstämma 2020-12-02 inleda en nyemission om 24,1 msek före emissionskostnader med teckningstid 2021-01-19 – 2021-02-02.
 • Den 19 januari inleddes teckningstiden för nyemissionen inför planerad notering på Spotlight Stock Market.
 • Nyemissionen övertecknades och hade en teckningsgrad på 915%.
 • Bolaget meddelade den 18 februari att de tidigarelägger publiceringen av Bokslutskommunikén för 2020 och den 22 februari publicerades Bokslutskommunikén för 2020.
 • Bolagets första dag för handel på Spotlight Stock Market var den 24 februari 2021.
 • Den 24 februari skickade bolaget ut ett flaggningsmeddelande om att Magnus Linderoth ökat sitt aktieinnehav och passerat 5% ägande.
 • Abera har, för att möta den ökade takten i utvecklingen, anställt ytterligare en laboratorietekniker i Amsterdam från 1 mars.
 • Under perioden inledde bolaget samarbete med kontraktsforskningsbolaget Truly labs för att planera och starta upp studier inom immunonkologi.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Abera har inlett prekliniska studier inom immunonkologi tillsammans med kontraktsforskningsbolaget Truly Labs i Lund. Studien, som är uppdelad i ett antal olika delstudier, kommer att fokusera på att validera användningen av plattformen tillsammans med redan godkända läkemedel i syfte att uppnå bättre effekt.
 • Den 22 april meddelade bolaget att de erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan ”Display of heterologous molecules on bacterial cells and membrane vesicles” av det amerikanska patentverket (USPTO).
 • Bolaget har anlitat en CFO, Patrik Torkelson som kommer vara engagerad i bolaget på deltid. I samband med detta har Bolaget också bytt redovisingsbyrå.

 

Läs rapporten här:

Delårsrapport Q1 2021 Abera Bioscience