Covid-19 vaccine based on Abera’s technology shows good results in study from Johns Hopkins University School of Medicine

The vaccine platform developed by Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”) has been used in a collaboration between researchers at Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) and Vrije Universiteit (Amsterdam, the Netherlands) to produce and test a novel SARS-CoV-2 vaccine candidate. Now the results from a study in a golden hamster infection model are published showing that the vaccine candidate induced protective immune responses.

 As previously communicated, Abera’s innovative vaccine platform, which makes it possible to decorate bacterial Outer Membrane Vesicles (OMVs) with multiple antigens, has been used by a number of research institutes to develop vaccine candidates against the SARS-CoV-2 virus that causes Covid-19.

Today, compelling study results from a collaboration between researchers at Johns Hopkins University School of Medicine and Vrije Universiteit are published as a so-called preprint on the bioRxiv server. In the study, OMVs were decorated with the antigenic SARS-CoV-2 Spike receptor-binding domain and tested in a golden hamster infection model. Intranasal vaccination resulted in high antibody titers and lowered virus titers in the lungs resulting in protection against lung pathology and other disease symptoms upon infection with live SARS-CoV-2 virus. The results emphasize the value and versatility of Abera’s OMV-based vaccine approaches according to the authors. The manuscript will be supplemented with additional data before submission for publication in a peer-reviewed scientific journal.

“It is gratifying that a renowned research institute, the Johns Hopkins University School of Medicine, sees the potential in our platform and chose to use it to develop a vaccine against SARS-CoV-2. We do not expect this vaccine candidate to be further developed into clinical trials as many other vaccine candidates have already come a long way and some have been approved for use on the market. On the other hand, it is interesting and exciting to see that the platform is effective against a viral disease, which we have not previously shown and it underscores the broad applicability for our platform. The authors of the article highlight the platform as an attractive option for the development of cost-effective future vaccines against variants of SARS-CoV-2 or against other emerging infectious diseases “, says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience AB.

Link to article

 


 

Covid-19-vaccin baserat på Aberas teknologi visar goda resultat i studie från Johns Hopkins University School of Medicine

Den vaccinplattform som utvecklats av Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) har använts i ett samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) och Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederländerna) för att ta fram och testa en ny vaccinkandidat mot SARS-CoV-2. Nu publiceras resultaten från en studie i hamster som visar att vaccinkandidaten framkallade skyddande immunsvar.

Som tidigare kommunicerats har Aberas innovativa vaccinplattform, som gör det möjligt att fästa sjukdomsspecifika antigen till s.k. OMVs (Outer Membrane Vesicles), använts av flera forskningsinstitut för att utveckla vaccinkandidater mot viruset SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19.

Övertygande resultat från en studie som gjorts i samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit publiceras idag som en s.k. preprint. I studien användes Aberas plattform genom att OMVs dekorerades med SARS-CoV-2 Spike-protein och vaccinet testades i en infektionsmodell i hamster. Vaccinet gavs via näsan och resulterade i höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande SARS-CoV-2-virus. Resultaten betonar, enligt författarna, värdet och mångsidigheten hos Aberas OMV-baserade vaccinmetoder.

”Det är glädjande att framstående forskningsinstitut, som Johns Hopkins University School of Medicine, ser potentialen i vår plattform och väljer att använda den för att ta fram ett vaccin mot SARS-CoV-2. Vi förväntar oss inte att denna vaccinkandidat utvecklas hela vägen genom kliniska försök då många andra vaccinkandidater redan kommit längre och vissa även har godkänts på marknaden. Det är däremot intressant och roligt att se att plattformen är effektiv mot virussjukdomar, vilket vi tidigare inte har visat och det understryker den breda användbarheten av plattformen. Författarna till artikeln framhäver plattformen som en möjlig lösning för snabb utveckling av kostnadseffektiva framtida vaccin mot nya varianter av SARS-CoV-2 eller mot andra framväxande infektionssjukdomar”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience AB.

Manuskriptet kommer att kompletteras med ytterligare data innan den lämnas in för publicering i en ”peer-review” vetenskaplig tidskrift.

Länk till manuskriptet