Patent of new vaccine platform from Abera Bioscience receives Notice of Allowance from US Patent Office

Abera Bioscience AB has received so-called Notice of Allowance of the company’s patent application “ Fusion polypeptides comprising one or more inclusion body tags, methods and uses ” by the US Patent Office (USPTO). The patent forms the basis of a new vaccine platform that the company has developed in parallel with existing platforms. It entails technology that allows the efficient production of disease-specific antigens in so-called protein bodies, nanosized protein particles that can be administered to the body as vaccines.

Abera Bioscience is a Swedish biotechnology company that develops vaccine candidates based on its innovative and proprietary technology platforms. Now the company has developed another platform that makes it possible to efficiently produce single or multiple antigens into so-called protein bodies that can be given as a vaccine. Antigens are the components of vaccines that are supposed to elicit immune responses to protect against infectious pathogens or to combat diseases like cancer. The advantages of protein body-based vaccines include the large amounts of antigens that can be delivered to the body and their nanoparticulate architecture for induction of potent immune responses. Moreover, vaccines based on protein bodies are very fast and cost-effective to produce.

“The vaccine platform that will now receive patent approval in the US, we have worked on for several years in parallel with other technologies. We have used protein bodies as a comparison in many of our vaccine studies and thus gained proof-of-concept for the platform and different ways of delivering those vaccines to the body. It is an exciting technology that makes it possible to create vaccines that are very cost-effective and fast to produce. When developing vaccine candidates, we will now have the opportunity to both test variants based on protein bodies as well as our other platform based on bacterial vesicles. Hence, we will be able to choose the technology platform that is best suited for the unique disease we work with. It gives us a greater opportunity to create effective vaccines against diseases that still lack effective and cost-effective alternatives”, says Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience.

The invention itself is a polypeptide tag that is expressed in fusion with an antigen and induces the accumulation of the fusion product in protein bodies in bacterial expression systems. It allows otherwise soluble or unstable antigens to be produced in protein body fashion. Abera has also applied for supplementary patents for the technology and intends to build a patent family around the innovation and its areas of use.

The application for patent in Europe has also been submitted but is still pending decision by the authorities.

 


Ny vaccinplattform från Abera Bioscience erhåller förhandsbesked om patentgodkännande i USA

 

Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”bolaget”) har erhållit besked om godkännande (s.k. Notice of Allowance) av bolagets patentansökan ”Fusion polypeptides comprising one or more inclusion body tags, methods and uses” av det amerikanska patentverket (USPTO). Patentet utgör grunden för en ny vaccinplattform som bolaget utvecklat parallellt med befintliga plattformar. Teknologin i den nya plattformen gör det möjligt att effektivt producera sjukdomsspecifika antigen i s.k. proteinkroppar, nanostora proteinpartiklar som levereras in i kroppen som vaccin.

Abera Bioscience är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserat på sina innovativa och patentskyddade teknologiplattformar. Nu har bolaget utvecklat ytterligare en plattform som gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar som kan ges som vaccin. Antigen är komponenterna i vacciner som ska framkalla immunsvar för att skydda mot smittsamma patogener eller för att bekämpa sjukdomar som cancer. Fördelarna med vaccin som bygger på proteinkroppar är den stora mängd antigen som kan levereras in i kroppen och dess nanopartikel-struktur som främjar starkt immunsvar. Dessutom är vacciner baserade på proteinkroppar mycket snabba och kostnadseffektivt att producera.

“Den vaccinplattform som nu kommer att få patentgodkännande i USA har vi arbetat på under flera år parallellt med övriga teknologier. Vi har använt proteinkroppar som jämförelse i flera av våra vaccinstudier och därmed fått proof-of-concept för plattformen och olika sätt att leverera dessa vacciner till kroppen. Det är en spännande teknologi som gör det möjligt att skapa vacciner som är mycket kostnadseffektiva och snabba att producera. När vi utvecklar vaccinkandidater har vi nu möjlighet att testa varianter baserade på proteinkroppar såväl som vår andra plattform baserad på bakteriella vesiklar. Därför kommer vi att kunna välja den teknologiplattform som lämpar sig bäst för den unika sjukdom vi jobbar med. Det ger oss större möjlighet att kunna skapa effektiva vaccin mot sjukdomar där man tidigare inte hittat tillräckligt bra och kostnadseffektiva alternativ”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Själva uppfinningen är en polypeptid-tagg som, genom att sammanfogas med ett antigen, får många antigen att tillsammans ackumuleras i proteinkroppar under produktionsprocessen. Taggen gör att också lösliga eller instabila antigen kan produceras som proteinkroppar.  Abera har även sökt kompletterande patent för teknologin och ämnar bygga en patent-familj kring innovationen och dess användningsområden.

Ansökan för patentskydd i Europa är också inlämnat men där har bolaget ännu inte erhållit besked om beslut från myndigheterna.