Abera’s new vaccine platform validated in published PhD thesis

Abera Bioscience AB (“Abera” or “the Company”) continues to develop its vaccine platforms together with prominent universities. Now, a PhD thesis by Lucille F. Van Beek from our collaborator Radboud University (Nijmegen, the Netherlands) has been published focused at innovative vaccine design. One of the included chapters, which has not yet been published in a peer-reviewed journal, describes positive results from preclinical studies with intranasal pneumococcal vaccine candidates build on Abera’s recently presented protein bodies-based vaccine platform. Abera has filed several patent applications aimed at protecting the platform, one of which has been granted in the US, as previously communicated by the company.

Abera Bioscience is a biotechnology company that develops vaccine candidates based on patented vaccine platforms. The latest vaccine platform allows the production of single or multiple antigens in the form of so-called protein bodies. Antigens are the pathogen-specific components of vaccines that elicit immune responses. Protein bodies are nanosized protein particles that can be used for antigen delivery to the body and, hence, as a vaccine. The benefits of protein body-based vaccines are the large amounts of antigen that can be delivered and the nanoparticle structure that promotes strong immune responses. In addition, vaccines based on protein bodies are very cost-effective to produce.

A PhD thesis by Lucille F. van Beek from Radboud University publishes results from pre-clinical studies on nasal pneumococcal vaccine candidates designed around Abera’s vaccine platform. Several different antigens against Streptococcus pneumoniae were produced as protein bodies and tested, individually or as a cocktail, in an in vivo pneumococcal challenge model. The results show strong immunogenicity and protection against colonization in the nasal mucosa. Superior efficacy was observed compared to a regular subunit vaccine composition based on antigen in soluble form.

“We have for several years developed this vaccine platform and tested it in parallel with our other projects to obtain proof-of-concept. The good results that this platform delivers are very satisfactory and merit follow-up. The upper respiratory tract is often the gateway for pathogens that then grow and spread to other parts of the body and cause disease. By creating protection and preventing bacterial growth in the mucosa of the upper respiratory tract, the problem is attacked at an early stage and can prevent disease, as well as spread of the pathogen in the population. As our vaccine candidates are based on antigens that are conserved in all circulating pneumococcal strains, broad protective coverage can be reached with a single formulation. This is a clear advantage over the polysaccharide-based vaccines currently on the market, which only protect against a subset of pneumococci” explains Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience AB.

 

Link to the PhD thesis:

https://hdl.handle.net/2066/233561

 

__________________________________________________________________________

Aberas nya vaccinplattform valideras i nypublicerad doktorsavhandling

Abera Bioscience AB (”Aberaeller Bolaget) fortsätter att utveckla sina vaccinplattformar tillsammans med framstående universitet och nu har en doktorsavhandling av Lucille F. Van Beek från Radboud University publicerats som beskriver flera forskningsframsteg inom innovativ design av vacciner. En av de ingående publikationerna, som ännu ej publicerats i en vetenskaplig tidskrift, beskriver goda resultat från prekliniska studier med en intranasal vaccinkandidat mot pneumokocker baserad på Aberas senaste vaccinplattform med proteinkroppar. Abera har flera patent som skyddar plattformen, varav ett är godkänt i USA vilket bolaget tidigare kommunicerat.  

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Den senaste vaccinplattformen gör det möjligt att producera enstaka, eller flera, antigen i s.k. proteinkroppar. Antigen är de  patogenspecifika komponenterna i vacciner som framkallar immunsvar. Proteinkroppar är nanostora, aggregerade, proteinpartiklar som levereras in i kroppen som vaccin. Fördelarna med vaccin som bygger på proteinkroppar är den stora mängd antigen som kan levereras in i kroppen och dess nanopartikel-struktur som främjar starkt immunsvar. Dessutom är vacciner baserade på proteinkroppar mycket kostnadseffektiva att producera.

I en doktorsavhandling av Lucille F. van Beek från Radboud University publiceras resultat från pre-kliniska studier på vaccinkandidater mot pneumokocker som görs med Aberas vaccinplattform och ges som vaccin via näsan. Flera olika antigen mot Streptococcus pneumoniae produceras som proteinkroppar, var för sig och i kombination med varandra, och administreras via näsan i in vivo-studier. Resultaten visar på immunsvar och ett starkt skydd mot kolonisering (tillväxt av bakterier) i näsans slemhinna och ett överlägset skydd jämfört med vaccin baserat på antigen i löslig form.

”Vi har under flera år utvecklat den här vaccinplattformen och testat den parallellt med våra övriga projekt för att erhålla proof-of-concept. De goda resultat som den här plattformen levererar är mycket tillfredställande och väl värda att arbeta vidare med. De övre luftvägarna är ofta inträdesporten för patogener som sedan förökar sig och sprids i övriga delar av kroppen och orsakar sjukdom. Genom att skapa ett skydd och hindra bakterietillväxt i slemhinnorna i de övre luftvägarna angrips problemet på ett tidigt stadium och kan därmed hindra sjukdom”, förklarar Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience AB.

 

Länk till doktorsavhandlingen:

https://hdl.handle.net/2066/233561