Abera Bioscience secures £ 1.8 Million funding award from UK Vaccine Network for Pandemic Preparedness

Abera Bioscience (“Abera”), a novel vaccine platform company specialized in mucosal vaccine development, is pleased to announce the receipt of a £ 1.8 million funding award from the UK Vaccine Network program. This research program is funded by the Department of Health and Social Care as part of the UK Vaccine Network (UKVN), a UK Aid programme to develop vaccines for diseases with epidemic potential in low and middle-income countries (LMICs). This non-dilutive funding is awarded to Abera’s project, titled “Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X”, aimed at enhancing pandemic preparedness.

 

Abera Bioscience is renowned for its groundbreaking work in developing vaccine candidates utilizing its proprietary BERA platform. This innovative technology enables modified bacterial vesicles, known as Outer Membrane Vesicles (OMV), to be decorated with a wide range of disease-specific antigens through a plug’n’play mechanism. This approach allows for the rapid development of new vaccines and cost-effective production.

Earlier this year Innovate UK, issued a competitive funding call “SBRI: Vaccine development for potential epidemic diseases stage 1”. It is a Small Business Research Initiative (SBRI), Official Development Assistance (ODA) competition funded by the Department of Health and Social Care (DHSC) as part of the UK Vaccine Network. The primary objective of the initiative is to support the advancement of vaccine candidates, technologies, and platforms targeting specific pathogens with epidemic potential, including the hypothetical “Disease X.”

Abera is pleased to announce the funding award of approximately £1.8 Million for its project “Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X”. This two-year initiative aims to establish a production and storage process for OMV, enabling its use as a platform for developing new nasal vaccines during pandemic situations. The funding will cover expenses related to salaries, development, and production of materials.

Maria Alriksson, CEO of Abera Bioscience, expressed gratitude and pride, saying, “We are honored that UK Vaccine Network recognizes the potential of our platform and supports its further development to safeguard against Disease X. Our plug’n’play technology enables rapid vaccine development for emerging diseases while ensuring cost-effectiveness. The ability to administer several of our vaccine candidates as nasal sprays provides a unique advantage in combating airborne disease outbreaks, where hindering transmission is of utter importance. Over the next few years, we will enhance OMV production and storage, develop proof-of-concept vaccine candidates for various diseases, and address quality and regulatory aspects to expedite new vaccine creation. We are particularly pleased with the high marks and positive evaluations our technology and team received during the application evaluation, considering the fierce competition within UK research.”

The “SBRI: Vaccine development for potential epidemic diseases stage 1” call is a competitive funding opportunity, with organizations vying for a total of £25 million to advance vaccine candidates, technologies, and platforms up to phase 1 clinical trials. It is an Official Development Assistance (ODA) competition under the Small Business Research Initiative (SBRI) umbrella, funded by the Department of Health and Social Care (DHSC) UK Vaccine Network. This initial stage may lead to further funding opportunities in a potential stage two SBRI competition.

Disclaimer: This research is funded by the Department of Health and Social Care using UK Aid funding and is managed by Innovate UK. The views expressed in this publication are those of the author(s) and not necessarily those of the Department of Health and Social Care.

About the UK Vaccine Network:

The Department for Health and Social Care (DHSC) is the UK Government department which is responsible for helping people to live more independent, healthier lives for longer. This investment is part of the UK Vaccine Network (UKVN). UKVN was established to provide funding to support the development of promising vaccines and vaccine technologies that will help combat infectious diseases that have epidemic potential in low and middle-income countries (LMICs). UKVN is an UK Aid investment, which means all projects funded must support research primarily and directly for the benefit of people in low- and middle-income countries (LMICs).

 

 

 

Abera Bioscience får ca 24 miljoner kronor i finansiering från UK Vaccine Network för pandemiberedskap

Abera Bioscience (“Abera” eller ”Bolaget”) som specialiserar sig på att utveckla nya vacciner baserat på egna vaccinplattformar, erhåller ca 24 miljoner kronor i finansiering från UK Vaccine Network.  Detta forskningsprogram finansieras av Department of Health and Social Care som en del av UK Vaccine Network (UKVN), ett brittiskt program för att utveckla vacciner mot sjukdomar med epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer (LMIC). Denna icke-utspädande finansiering tilldelas Aberas projekt “Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X”, med målet att förbättra pandemiberedskapen genom vidareutveckling av bolagets vaccinplattform BERA.

 

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna patenterade vaccinplattformar. Plattformen BERA gör det möjligt att dekorera bakteriella vesiklar (Outer Membrane Vesicles – OMV) med ett stort antal sjukdomsspecifika antigen genom en plug’n’play-teknologi vilket möjliggör snabb utveckling av nya vacciner och kostnadseffektiv produktion.

Tidigare i år utlyste Storbritanniens innovationsmyndighet, Innovate UK, en konkurrensutsatt utlysning “SBRI: Vaccine development for potential epidemic diseases stage 1”. Det är en Small Business Research Initiative (SBRI), Official Development Assistance (ODA) initiativ, finansierat av Department of Health and Social Care (DHSC) som en del av UK Vaccine Network. Det primära syftet med initiativet är att stödja utvecklingen av vaccinkandidater, tekniker och plattformar som riktar sig mot specifika patogener med epidemisk potential, inklusive den hypotetiska sjukdomen “Disease X”.

Abera har nu fått det glädjande beskedet att de erhåller ca 24 miljoner kronor ( £ 1,8 miljoner) för sitt projekt “Novel OMV vaccine platform for quick response to Disease X”. Detta tvååriga projekt syftar till att vidareutveckla en produktions- och lagringsprocesser för OMVer, vilket gör det möjligt att använda dem som en plattform för att utveckla nya nasala vacciner under pandemiska situationer. Finansieringen kommer att täcka kostnader relaterade till löner, utveckling och produktion av material.

Vi är hedrade över att UK Vaccine Network ser potentialen i vår plattform och stöder dess fortsatta utveckling för att skydda mot framtida pandemier och Disease X. Vår plug’n’play-teknologi gör det möjligt att snabbt utveckla vacciner mot nya sjukdomar och producera dem på ett kostnadseffektivt sätt. Möjligheten att administrera flera av våra vaccinkandidater som nässprayer ger en unik fördel i kampen mot luftburna sjukdomsutbrott, där det är av yttersta vikt att hindra smittspridning. Under de närmaste åren kommer vi att förbättra produktionen och lagringen av OMV, utveckla proof-of-concept-vaccinkandidater för olika sjukdomar och vidareutveckla kvalitets- och regulatoriska aspekter för att påskynda utvecklingen av nya vacciner. Vi är särskilt nöjda med de höga betyg och positiva utvärderingar som vår teknik och vårt team fick under utvärderingen av vår ansökan med tanke på den hårda konkurrensen som finns inom brittisk forskning” säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience

Utlysningen “SBRI: Vaccine development for potential epidemic diseases stage 1” är en konkurrensutsatt finansieringsmöjlighet där organisationer och små företag tävlar om totalt £ 25 miljoner för att främja utvecklingen av vaccinkandidater, tekniker och plattformar upp till kliniska fas 1-prövningar. Det är ett Official Development Assistance (ODA) initiativ under paraplyet Small Business Research Initiative (SBRI), finansierat av Department of Health and Social Care (DHSC) UK Vaccine Network. Detta är första delen i initiativet som kan leda till ytterligare finansieringsmöjligheter i en potentiell SBRI-utlysning steg två.

 

Ansvarsfriskrivning: Denna forskning finansieras av Department of Health and Social Care med hjälp av UK Aid-finansiering och förvaltas av Innovate UK. De åsikter som uttrycks i denna publikation är författarens och inte nödvändigtvis Department of Health and Social Care.

Vid skillnader i den svenska och engelska texten är det den engelska versionen som gäller.

Om UK Vaccine Network:

Department for Health and Social Care (DHSC) är det brittiska regeringsdepartement som ansvarar för att hjälpa människor att leva mer självständiga och hälsosammare liv under längre tid. Investeringen är en del av UK Vaccine Network (UKVN). UKVN grundades för att tillhandahålla finansiering för att stödja utvecklingen av lovande vacciner och vaccinteknik som kommer att hjälpa till att bekämpa infektionssjukdomar som har epidemisk potential i låg- och medelinkomstländer. UKVN är en UK Aid-investering, vilket innebär att alla projekt som finansieras måste stödja forskning i första hand och direkt till förmån för människor i låg- och medelinkomstländer.